fr, aug 31, 2018 08:30 CET

Bokslutskommuniké 2017/18 InfraCom Group AB (publ)

Bokslutskommuniké 2017/18 InfraCom Group AB (publ)

18 % TILLVÄXT

23 % EBITDA-MARGINAL

44 % SOLIDITET

+89 % AKTIEKURS

2017/2018 i korthet
Under året har InfraCom etablerat sig som en stark IT-koncern och noterat aktien på Spotlight ­Stock Market. Ambitionen är hög vad avser nyskapande inom teknikutnyttjande och tjänsteerbjudande inom de olika kundsegmenten. Tillväxtresan har börjat och inkluderar också förvärv av Systematiq Drift (IT-drift och molntjänster) samt aktiemajoriteten i Cellip AB (telefoni). Efter årets slut har även en kundstock förvärvats från BearCom (fiberuppkopplade företag). Årets nettoomsättning har ökat med 18 procent mot proforma och EBITDA marginalen blev 23 procent. Årets tillväxt motsvarar bolagets finansiella mål om 15-20 procent medans lönsamheten har kommit in över bolagets finansiellt mål om 15-20 procent.

Organisk tillväxt inom InfraCom sker främst inom affärsområdet Telefoni som har en rörlig och gynnsam marknad. Till mycket stor del baseras InfraComs intjäning på avtals-/ abonnemangsintäkter vilket skapar en trygghet i koncernen. Per bokslutsdagen uppgår likvida medel till 27,0 Mkr och koncernen sammanlagda förvärvslån uppgår till 55,7 Mkr. Soliditeten är 44 procent och överstiger bolagets finansiella mål om 30 procent.

1 juli till 30 juni 2017/18 (tolv månader):VD har ordet.
Infracom Group AB har marscherat in på den svenska företagsmarknaden med sin helhetslösning inom mobil- och fasttelefoni, molntjänster, datacenter och internet via fiber.

Uppstarten av InfraCom Group AB har varit det mest spännande och utvecklande projektet som jag hittills deltagit i under mitt yrkesliv. Tillsammans med mina kollegor har vi efter hårt arbete och långa dagar lyckats skapa en koncern baserad på de ­underliggande företagen Weblink IP Phone AB, PIN Sweden AB och Internet Svenska AB. Tillsammans är vi helhetsleverantör inom IT-infrastruktur.

Det känns bra att vi efter en lyckad börsnotering i januari kunde berätta om vårt majoritetsförvärv av Cellip AB. Förvärvet gör inte bara InfraCom Groups varumärke ännu starkare utan bekräftar även vår långsiktiga strategi hur vi kan attrahera kvalitetsbolag till vår vision.

Som ett resultat av våra ansträngningar får vi en bra EBITDA på 30,5 Mkr som ligger bättre än föregående år.

Under andra halvan av året har vi påbörjat vår strategiska plan att samordna dotterbolagens olika funktioner/plattformar och administrativa arbetssysslor vilket kommer effektivisera vårt framtida arbetssätt. Vi ser även stora möjligheter att kors försälja mellan bolagen och förädlar redan skapade kundrelationer genom att erbjuda produkter och tjänster från våra andra bolag i koncernen. I samband med denna omställning har jag haft förmånen att arbeta tillsammans med lojala och engagerade kollegor. Utan tvekan kan jag säga att vår personal är vår viktigaste resurs för att kunna utveckla och växa i vår affär och samtidigt uppfylla våra kunders behov.

Jag känner mig laddad för årets utmaningar och möjligheter som kommer att bidra till InfraCom Groups tillväxtresa.

Bo Kjellberg

Koncern VD InfraCom Group AB

Vi summerar ett händelserikt år…

”Lyckad börsnotering”

Med ett gemensamt ryck i klockan startade aktiehandeln den 15 januari 2018. Kursen har avancerat från 6,40 kr som introduktionskurs till 12,10 kr som stängningskurs per bokslutsdagen. Noteringsemissionen tecknades till 441 procent och tillförde bolaget 1 179 nya aktieägare.

”Vi etablerar oss i England”

Med affärsmodellen som baseras på att hjälpa nystartade företag i Sverige med att etablera sig på webben med domän, hemsida och e-post kör vi nu en copy & paste på den engelska marknaden. Antalet nystartade bolag i Storbritaninen är 10 gånger så många som i Sverige.

”1 av 9 samarbetspartners till Microsoft”

Samarbetet med Microsoft har gjort att vi är en av 9 globala partners som lanserade telefoni i Microsoft Teams 28 juni. Vi fick snabbt en mängd partner och kundförfrågningar som vi arbetar vidare med. Speciellt intressant är det att på ett enkelt sätt nå en internationalisering via IT-partner genom dessa partnerförfrågningar, där en handfull intressanta diskussioner pågår.

”Framgången ligger i enkelheten”

Under året lanserades vår egenutvecklade molnbaserade telefonplattform, Weblink InFinity. Alla funktioner ingår från start. Framgången ligger i enkelheten hos användaren. Något som vi alltid har största fokus på.

”Nu finns vi i Stockholm”

Genom förvärv av Cellip och Systematiq Drift har InfraCom etablerat stadigvarande närvaro i Stockholm med ett 30-tal medarbetare.

”Vi tar oss an större kunder”

Det är glädjande att vi nu tar allt fler affärer med större kunder, både företag, myndigheter och organisationer. De kundanpassningar vi gör i sådana affärer medverkar till att vi kontinuerligt förbättrar vårt kunderbjudande.

”Fortsatt ledande på Skype for business och Teams telefoni”

Vi har ytterligare stärkt vår ställning med telefoni i Microsoft Office 365 genom Skype for Business och Teams. Här bearbetar vi kunder med egen försäljning och genom partnersamarbeten. Vi förstärker kontinuerligt vårt samarbete med Microsoft, där vi är en av få Skype-Operation Framework partners i Sverige. För de kunder som har Office 365 och snabbt vill komma igång att prova Skype for Business integrerad telefoni har tagits fram en instegs tjänst, där kunder är igång på mindre än 3 minuter.

Finansiell Information

Mål och utsikter

Bolagets finansiella mål är att årligen växa i omsättning med 15 – 20 procent, bibehålla hög lönsamhet i form av EBITDA-marginal om 15-20 procent, samt ha en soliditet om minst 30 procent. Tillväxten ska ske genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål prioriteras före högre tillväxt. Bolaget lämnar inga prognoser.

Finansiell översikt/information

Av den totala nettoomsättningen om 131,4 Mkr har det förvärvade bolaget Cellip AB bidragit med 10,6 Mkr (bolaget har en årsomsättning på ca 44 Mkr). EBITDA-marginalen är relativt jämn under året och landar på 23 procent vilket ligger över de finansiella målen.

Koncernen är vid utgången av perioden finansierad genom bankfinansiering med 55,7 Mkr. Likviditeten var vid periodens utgång 27,0 Mkr.

Under året har InfraCom gjort investeringar om 1,1 Mkr vilka beräknas öka under kommande år.

Majoriteten i Cellips förvärvades i april månad. Köpeskillingen för 56% (InfraCom ägde sedan tidigare 10%) uppgick till 25,4 Mkr, vilket finansierades genom kontant betalning (13,9 Mkr) samt apportemission (11,5 Mkr – 1201 000 nya aktier).

I maj fusionerades Systematiq Drift Sverige AB med Pin Sweden AB. Systematiq Drift förvärvades i september 2017 och för med sig en kundstock med avtalsintäkter på ca 3,9 Mkr årligen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

InfraCom har beslutat förvärva en kundstock från BearCom AB. Pris ca 9 Mkr, kundstockens storlek är 10 Mkr på årsbasis. Tillträdesdag 1 september 2018.

Transaktioner med närstående

Under året har transaktionerna med närstående bestått av reglering av ägarreverser om totalt 36,0 Mkr till BK of Sweden AB samt Lager of Sweden. Dessutom har en skuld reglerats med WEIPPHS Sverige AB (gamla Weblink) om 2,8 Mkr.

Flera inom koncernen ingående bolag hyr lokalyta på marknadsmässiga grunder av U&B Fastigheter AB som är ett helägt dotterbolag till BK of Sweden AB.

Bolag inom koncernen

Koncernen innefattas av följande bolag: InfraCom Group AB, Weblink IP Phone AB, Pin Sweden AB, Internet.se Svenska AB, Företagstelefoner i Stockholm AB, samt Cellip AB (ägs till 66 procent från 5 april 2018 via Cellip Holding AB).

Jämförelse med föregående år

InfraCom Group AB bildades i juni 2017. Då detta är koncernens första jämförelseår lämnas inga jämförelsesiffror.

Redovisningsprincip mm

Denna rapport har upprättats enligt K3-regelverket. Detta är ny redovisningsprincip för Bolaget från och med 1 juli 2017. Bolagets räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

Granskning av revisor

Rapporten har ej varit föremål för granskning av koncernens revisorer.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapssåret 2017/18.

Rapportkalender 18/19

Årstämman äger rum 25 oktober 2018. Stämman kommer att avhållas i Göteborg. Årsredovisning och koncernredovisning kommer att hållas tillgänglig på bolaget från den 4 oktober 2018

7/11 2018 Delårsrapport kvartal 1 2018/19

5/2 2019 Halvårsrapport 2018/19

7/5 2019 Delårsrapport kvartal 3 2018/19

30/8 2019 Bokslutskommuniké 2018/2019

Göteborg 30 augusti 2018

InfraCom Group AB

Styrelsen

InfraCom Group AB (publ)

Gamlestadsvägen 1

415 02 Göteborg

Telefon: 010-522 00 00

Epost: info@infracomgroup.se

www.infracomgroup.se

För mer information:
Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz