Lönsamt tillväxtbolag.
3 minuter om Infracom Group AB (publ)

Lönsamt tillväxtbolag.
3 minuter om Infracom Group AB (publ)

BOLAGSSTYRNING

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma
Bolagets firma är InfraCom Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning, förvaltning och utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten i koncernen skall bedriva utveckling och försäljning av IT-, telefoni- och kommunikationstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter samt högst två (2) suppleanter. Styrelsen väljs på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisor
Bolaget ska utse en till två revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före bolagsstämman

§ 9 Ärenden på årsstämman
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultat- och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
9. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.


Denna bolagsordning har antagits på ordinarie bolagsstämma den 25 oktober 2018.

REVISORER

Fredrik Waern och Henrik Blom, auktoriserade revisorer på KPMG Bohlins AB

Adress: Norra Hamngatan 22, 404 39 Göteborg
Telefon: 031 -61 48 00

BOLAGSSTYRNING

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma
Bolagets firma är InfraCom Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning, förvaltning och utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten i koncernen skall bedriva utveckling och försäljning av IT-, telefoni- och kommunikationstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter samt högst två (2) suppleanter. Styrelsen väljs på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisor
Bolaget ska utse en till två revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före bolagsstämman

§ 9 Ärenden på årsstämman
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultat- och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
9. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.


Denna bolagsordning har antagits på ordinarie bolagsstämma den 25 oktober 2018.

REVISORER

Fredrik Waern och Henrik Blom, auktoriserade revisorer på KPMG Bohlins AB

Adress: Norra Hamngatan 22, 404 39 Göteborg
Telefon: 031 -61 48 00