Lönsamt tillväxtbolag.
3 minuter om Infracom Group AB (publ)

Lönsamt tillväxtbolag.
3 minuter om Infracom Group AB (publ)

FINANSIELL INFORMATION

InfraCom Group AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan den 15 januari 2018 under kortnamnet INFRA och handlas via banker och fondkommissionärer. För övrig investor relations-relaterad information hänvisas till InfraCom Group informationssida på Spotlight Stock Market här.

FINANSIELL INFORMATION

InfraCom Group AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan den 15 januari 2018 under kortnamnet INFRA och handlas via banker och fondkommissionärer. För övrig investor relations-relaterad information hänvisas till InfraCom Group informationssida på Spotlight Stock Market här.

BOLAGSSTYRNING

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma
Bolagets firma är InfraCom Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning, förvaltning och utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten i koncernen skall bedriva utveckling och försäljning av IT-, telefoni- och kommunikationstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter samt högst två (2) suppleanter. Styrelsen väljs på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisor
Bolaget ska utse en till två revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före bolagsstämman

VALBEREDNING

Valberedningen har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelse- och revisionsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman, beslut om valberedning samt val av revisorer.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Utöver dessa kan, om valberedningen så beslutar, styrelsens ordförande ingå såsom adjungerad. Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget baserat på ägaruppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti. Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den största aktieägaren. Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

HÅLLBARHETSRAPPORT

Bolagsstämma 2024

§ 9 Ärenden på årsstämman
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultat- och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
9. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.


Denna bolagsordning har antagits på ordinarie bolagsstämma den 25 oktober 2018.

REVISORER

Fredrik Waern och Henrik Blom, auktoriserade revisorer på KPMG Bohlins AB

Adress: Norra Hamngatan 22, 404 39 Göteborg
Telefon: 031 -61 48 00

Till ledamöter i InfraCom Group AB (publ)s valberedningen har utsetts:

  • Johan Jerneborn, ordförande i valberedningen, utsedd av Bk of Sweden AB
  • Peter Björkman, utsedd av Leeward Capital Holding AB
  • Oskar Karlsson, utsedd av Alcur Fonder
  • Oskar Säfström, adjungerad i egenskap av styrelseordförande i InfraCom Group AB (publ)

Valberedningen har utsetts i enlighet med riktlinjer fastlagda på årsstämman 2023, samt representerar per den 31 augusti 2023, 63,4 % av aktierna i InfraCom. Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra detta genom e-post till: valberedning@infracomgroup.se eller brev till InfraCom Group AB (publ), Gamlestadsvägen 1, 415 11 Göteborg, märkt ”Till Valberedningen”.

BOLAGSSTYRNING

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma
Bolagets firma är InfraCom Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning, förvaltning och utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten i koncernen skall bedriva utveckling och försäljning av IT-, telefoni- och kommunikationstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter samt högst två (2) suppleanter. Styrelsen väljs på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisor
Bolaget ska utse en till två revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före bolagsstämman

§ 9 Ärenden på årsstämman
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultat- och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
9. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.


Denna bolagsordning har antagits på ordinarie bolagsstämma den 25 oktober 2018.

REVISORER

Fredrik Waern och Henrik Blom, auktoriserade revisorer på KPMG Bohlins AB

Adress: Norra Hamngatan 22, 404 39 Göteborg
Telefon: 031 -61 48 00

VALBEREDNING

Valberedningen har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelse- och revisionsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman, beslut om valberedning samt val av revisorer.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Utöver dessa kan, om valberedningen så beslutar, styrelsens ordförande ingå såsom adjungerad. Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget baserat på ägaruppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti. Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den största aktieägaren. Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Till ledamöter i InfraCom Group AB (publ)s valberedningen har utsetts:

  • Johan Jerneborn, ordförande i valberedningen, utsedd av Bk of Sweden AB
  • Peter Björkman, utsedd av Leeward Capital Holding AB
  • Oskar Karlsson, utsedd av Alcur Fonder
  • Oskar Säfström, adjungerad i egenskap av styrelseordförande i InfraCom Group AB (publ)

Valberedningen har utsetts i enlighet med riktlinjer fastlagda på årsstämman 2023, samt representerar per den 31 augusti 2023, 63,4 % av aktierna i InfraCom. Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra detta genom e-post till: valberedning@infracomgroup.se eller brev till InfraCom Group AB (publ), Gamlestadsvägen 1, 415 11 Göteborg, märkt ”Till Valberedningen”.

HÅLLBARHETSRAPPORT

Bolagsstämma 2024