tor, feb 27, 2020 08:30 CET

Bokslutskommuniké 2018/2019 InfraCom Group AB (publ)

Bokslutskommuniké 2018/19 InfraCom Group AB (publ)

34 % TILLVÄXT
20 % EBITDA-MARGINAL
– 12 % AKTIEKURS
54 % SOLIDITET
38 Mkr KASSA

ARTON MÅNADER 2018/19 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning 294,4 Mkr (219,3 Mkr), 34 procents tillväxt mot föregående år
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 60,1 Mkr (48,1 Mkr)
EBITDA-marginal 20 procent (22 procent)
Resultat före skatt 25,6 Mkr (24,9 Mkr)
Resultat per aktie 0,44 kr (0,53 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 44,0 Mkr (42,3 Mkr)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 2,9 Mkr
Soliditet per 2019-12-31 54% (45%)
Totalt aktier per 2019-12-31 30 875 036 (28 043 070)

SJÄTTE KVARTALET 2018/19 I SAMMANDRAG

Nettoomsättningen 55,5 Mkr (47,5 Mkr), 17 procents tillväxt mot föregående år
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 10,0 Mkr (8,8 Mkr)
EBITDA-marginal 18 procent (19 procent)
Resultat före skatt 3,6 Mkr (3,6 Mkr)
Resultat per aktie 0,02 kr (0,07 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 14,3 Mkr (11,7 Mkr)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0,9 Mkr

Nettoomsättning landar på 294 Mkr för räkenskapsåret som omfattar 18 månader. Detta motsvarar en omsättning om 207 Mkr på helårsbasis vilket innebär att omsättningen ökar med 28 procent jämfört med föregående år. EBITDA-marginalen är 20 procent över hela räkenskapsåret.

EBITDA-marginalen varierar under året beroende på förvärven som kommer in i koncernen. Under räkenskapsåret har koncernen, förutom kundstockarna Bearcom och Cloudbyte, förvärvat 100% ägande i Cellip AB (telefoni), Öretel AB (telefoni- och internetaccesser) samt Netono AB (IT-outsourcing). Samtidigt som nyförvärven kommer in i koncernen startar ett intensivt arbete med att införliva deras produktportfölj, stödsystem och övrig administration för att uppnå bästa möjliga gemensamma synergieffekter. Under året har ett tidigare förvärv, Företagstelefoner i Stockholm AB, fusionerats med Weblink IP Phone AB. Beslut har fattats efter räkenskapsårets utgång att Cellip AB skall fusioneras med Weblink IP Phone AB (telefoni) samt Öretel AB kommer att fusioneras med Pin Sweden AB (internetaccesser – telefonin flyttas till telefonibolaget).

Samtidigt som InfraCom vässar sitt kunderbjudande inom befintliga segment och marknader sker förberedelser för internationalisering bland annat genom dotterbolaget. InfraCom UK Ltd. Detta är främst inom telefoni och webbsidor/domänhantering (Internet.se Svenska AB). Försäljning av webbsidor/domänhantering har pågått något år i UK och kommer att fortsätta då affärsmodellen fungerar. Försäljning av molntelefoni i UK och vissa länder i Norra Europa pågår.

I juni 2019 genomfördes en spridningsemission vilket innebar att InfraCom fick 1 900 nya aktieägare samt tillfördes 19,1 Mkr till kassan. Senare under hösten fattades beslut om att flytta till aktiehandel på ”Spotlight Next” – Spotlight Stock Markets premiumsegment. Detta innebär att InfraCom kommer att redovisa enligt IFRS (start 2021) samt följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Den finansiella situationen är god, kassan uppgår till 38,2 Mkr (21,1 Mkr) vilket ger handlingsfrihet. Då InfraCom har arbetat fram en trygg affärsmodell har styrelsen antagit en utdelningspolicy där 50 procent av årets resultat (justerat med återläggning av goodwillavskrivningar) delas ut.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: https://infracomgroup.se/investerare/

Göteborg 26 februari 2020
InfraCom Group AB
Styrelsen

För eventuella frågor kontakta
Bo Kjellberg, CEO, 031 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 301 65 82

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågr hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2018/19 (som sträckte sig över 18 månader) omsatte InfraCom 294 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 60 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.