tor, feb 25, 2020 08:30 CET

Bokslutskommuniké 2020 InfraCom Group AB (publ)

Bokslutskommuniké 2020 InfraCom Group AB (publ)

8 % TILLVÄXT
24 % EBITDA-MARGINAL
+69 % AKTIEKURS
57 % SOLIDITET
42 Mkr KASSA

TOLV MÅNADER 2020 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning 224,0 Mkr (206,6 Mkr), 8% tillväxt mot föregående år
Försäljningen fördelat på affärsområde Communications 149,6 Mkr (149,2 Mkr) och Managed Services 74,4 Mkr (57,3 Mkr)
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 54,4 Mkr (42,5 Mkr)
EBITDA-marginal 24 % (21 %)
Resultat före skatt 29,0 Mkr (18,1 Mkr)
Resultat per aktie 0,61 kr (0,31 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 45,2 Mkr (27,9 Mkr)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 2,1 Mkr (2,9 Mkr)
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 6,6 Mkr (0,8 Mkr)
Soliditet per 2020-12-31 57 % (52 %)
Totalt aktier per 2020-12-31 30 875 036 (30 875 036), inga utspädningseffekter förekommer.

FJÄRDE KVARTALET 2020 I SAMMANDRAG

Nettoomsättningen 62,7 Mkr (55,5 Mkr), 13% tillväxt mot föregående år
Försäljningen fördelat på affärsområde Communications 32,5 Mkr (34,4 Mkr) och Managed Services 30,2 Mkr (21,0 Mkr)
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 15,3 Mkr (10,0 Mkr)
EBITDA-marginal 24 % (18 %)
Resultat före skatt 8,6 Mkr (3,6 Mkr)
Resultat per aktie 0,17 kr (0,02 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 16,3 Mkr (14,3 Mkr)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0,4 Mkr (0,9 Mkr)
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 Mkr (0 Mkr)

Årets nettoomsättning är 224 Mkr (207 Mkr) vilket innebär en omsättningsökning på 8 % jämfört med föregående år. EBITDA-marginalen är 24 % (21 %). Under året har EBITDA-marginalen varit jämn i respektive kvartal (24 %), mycket beroende på att de flesta effektiviseringar från tidigare förvärv är genomförda. Med detta överträffar InfraCom sitt lönsamhetsmål för året (EBITDA-marginal om 15 – 20 %), men når inte sitt tillväxtmål (årlig tillväxt om minst 15 – 20 %).

Bolaget HDW Data Sweden AB har under året förvärvats, tillsammans med ett flertal kundstockar från Mobiplus (IT-drift, web-services och kassasystem). Samtliga nya enheter ingår i affärsområde Managed Services.

Under 2020 har koncernen förändrats på ett flertal sätt. Marknadsmässigt saluförs tjänster och produkter nu under det gemensamma namnet InfraCom. Detta underlättar för bland annat kunddialoger och korsförsäljning. Flera bolag har även fusionerats in i systerbolag, vilket innebär en större tydlighet både internt och externt. Fusionerna underlättar även för effektivisering genom gemensamma tekniska lösningar och gemensamma leverantörer.

Den pågående pandemin har inneburit att digitaliseringen i samhället tagit fart på allvar, vilket i sig delvis har påverkat vår nyförsäljning positivt. Samtidigt har samma pandemi inneburit att andra säljprocesser förlängts. Detta då kunder upplever större osäkerhet inför framtiden. InfraCom bedöms dock inte i sin helhet ha påverkats i någon större utsträckning av Covid-19.

InfraComs finansiella situation är god. Kassan uppgår till 41,9 Mkr (38,2 Mkr) samtidigt som räntebärande skulder är 34,8 Mkr (46,1 Mkr).

Efter periodens slut (2021-01-29) har InfraCom tecknat en icke-bindande överenskommelse avseende förvärv av samtliga aktier i Advoco Communication AB, Frontnode AB samt en intressepost om 10 % i Tell it to Mi AB. Koncernen kommer 2021 att starta redovisa enligt IFRS. Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 0,50 kr vilket motsvarar ett totalt belopp om 15,4 Mkr.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: https://infracomgroup.se/investerare/

Göteborg 24 februari 2021
InfraCom Group AB
Styrelsen

För eventuella frågor kontakta
Bo Kjellberg, CEO, 031 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 301 65 82

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågr hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2018/19 (som sträckte sig över 18 månader) omsatte InfraCom 294 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 60 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.