08.30 CEST / 2022-02-25 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Bokslutskommuniké 2021 InfraCom Group AB (publ)

Bokslutskommuniké 2021 InfraCom Group AB (publ)

FJÄRDE KVARTALET 2021 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning 72,0 Mkr (62,7 Mkr), 15 % tillväxt mot föregående år
Försäljningen fördelat på affärsområde Communications 40,9 Mkr (32,5 Mkr) och Managed Services 31,1 Mkr (30,2 Mkr)
Rörelseresultatet (EBIT) 15,2 Mkr (13,7 Mkr)
EBIT-marginal 21 % (22 %)
Resultat före skatt 15,0 Mkr (13,4 Mkr)
Resultat efter skatt per aktie 0,40 kr (0,33 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 24,5 Mkr (17,6 Mkr)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0,8 Mkr (0,4 Mkr)
Nettoskuld/justerad EBITDA x0,0 (-x0,1)
Totalt aktier per 2021-12-31 31 114 284 (30 875 036), inga utspädningseffekter förekommer

 

TOLV MÅNADER 2021 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning 270,0 Mkr (224,0 Mkr), 21 % tillväxt mot föregående år
Försäljningen fördelat på affärsområde Communications 150,7 Mkr (128,2 Mkr) och Managed Services 119,3 Mkr (95,8 Mkr)
Rörelseresultatet (EBIT) 57,8 Mkr (48,0 Mkr)
EBIT-marginal 21 % (21 %)
Resultat före skatt 56,8 Mkr (46,9 Mkr)
Resultat efter skatt per aktie 1,47 kr (1,19 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 62,6 Mkr (49,3 Mkr)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 1,6 Mkr (2,1 Mkr)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: https://infracomgroup.se/investerare/

Göteborg 24 februari 2021
InfraCom Group AB
Styrelsen

För eventuella frågor kontakta
Bo Kjellberg, CEO, 031 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 301 65 82

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2021 omsatte InfraCom 270 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 58 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.