08.30 CET / 2024-02-22 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Bokslutskommuniké 2023 InfraCom Group AB (publ)

Bokslutskommuniké 2023 InfraCom Group AB (publ)

FJÄRDE KVARTALET 2023 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning: 219,6 Mkr (108,8), 102 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen är fördelad på affärsområde:
Communications 54,9 Mkr (37,9), Managed Services 93,6 Mkr (70,9), Document Solutions 37,2 Mkr (0) och Visual Communication 33,6 Mkr (0)

Rörelseresultatet (EBIT): 16,4 Mkr (18,1)

EBIT-marginal: 7,4 % (16,7)

Resultat före skatt: 14,6 Mkr (18,4)

Resultat efter skatt per aktie före utspädning: 0,26 kr (0,42)

Resultat efter skatt per aktie efter utspädning: 0,26 kr (0,42)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 24,8 Mkr (15,3)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 1,9 Mkr (0,8)

Nettoskuld/EBITDA: x0,99 (x0,20)

Totalt aktier per 2023-12-31 före utspädning: 33 960 411 (32 138 616)

Totalt aktier per 2023-12-31 efter utspädning: 34 557 311 (32 138 616)

TOLV MÅNADER 2023 I SAMMANDRAG
Nettoomsättning: 723,3 Mkr (352,4), 105 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen är fördelad på affärsområde:
Communications 217,8 Mkr (154,2), Managed Services 349,5 Mkr (198,4), Document Solutions 83,0 Mkr (0) och Visual Communication 73,0 Mkr (0)

Rörelseresultatet (EBIT): 89,9 Mkr (68,1)

EBIT-marginal: 12,4 % (19,3)

Resultat före skatt: 84,4 Mkr (67,7)

Resultat efter skatt per aktie före utspädning: 1,90 kr (1,68)

Resultat efter skatt per aktie efter utspädning: 1,87 kr (1,68)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 101,6 Mkr (64,5)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 7,8 Mkr (3,1)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
Inga väsentliga händelser under kvartalet

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
ComCenter i Jönköping AB tillträddes den 8:e januari 2024.
Styrelsen har uppdaterat bolagets finansiella lönsamhetsmål i form av EBIT-marginal om 15 +/- 2 procent.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på:

https://infracomgroup.se/investerare/

Göteborg 21 februari 2024

InfraCom Group AB

Styrelse och VD

För eventuella frågor kontakta

Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82