on, nov 07, 2018 08:30 CET

Delårsrapport kvartal 1 2018/19

Delårsrapport kvartal 1 2018/19

1 juli till 30 september 2018 (första kvartalet)

 • Nettoomsättning: 40,4 Mkr (26,2 Mkr), 54 procents tillväxt mot föregående år.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 8,7 Mkr (7,2 Mkr).
 • EBITDA-marginal: 22 procent (27 procent).
 • Resultat före skatt: 3,8 Mkr (4,3 Mkr).
 • Resultat per aktie: 0,08 kr (0,11 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 4,3 Mkr (7,0 Mkr).
 • Investeringar i hårdvara: 0 Mkr.
 • Soliditeten per 2018-09-30: 45 % (20 %).
 • Antal registrerade aktier per 2018-09-30: 27 201 000.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 2 juli träffades avtal angående ett inkråmsförvärv bestående av en ISP-kundstock från Bearcom AB. Kundstocken innefattar ca 350 fiberuppkopplade företagskunder samt ca 15 växeltelefonikunder. Kundstockens totala årliga omsättning uppgår till ca 9 Mkr. Köpeskillingen uppgår till ca 9 Mkr. Delfinansiering har skett genom upplåning av 4 Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • InfraCom äger sedan tidigare 66,4% i Cellip AB. Den 22 oktober 2018 har samtliga aktier i Cellip AB förvärvats. Köpeskillingen uppgår till ca 15,6 Mkr och har erlagts genom apportemission av 842 070 aktier till en kurs om 12,35 kronor samt kontant betalning om c:a 5,2 Mkr. Ingen bankfinansiering har använts vid förvärvet.

VD har ordet

Vi stänger det första kvartalet och kan därmed konstatera att omsättningen ligger på 40 Mkr – 54% över föregående år samt med en bra EBITDA-marginal om 22 procent.

Ett nytt räkenskapsår påbörjades och istället för att gå på semester så uppkom nya affärsmöjligheter. Mitt under värmeböljan inleddes och slutfördes förvärvet av en ISP kundstock bestående av ca 350 fiberuppkopplade företag i Västra Götaland.

I och med köpet blir vi störst på Internetleverans till B2B bland de lokala aktörerna i regionen. Säljaren av kundstocken var Bearcom AB som gav oss en fin möjlighet till stabil tillväxt.

I ett led att balansera den förvärvsdrivna tillväxten med organisk, rekryterades under perioden marknadsdrivande VD:ar till dotterbolagen PIN Sweden AB och Weblink IP Phone AB.

Oscar Civill tillträdde som VD i Weblink den 20 augusti 2018. Han har tidigare arbetat inom samma bolag som säljchef och många år medverkat till bolagets starka tillväxt inom telefoniområdet.

Andrei Sin kommer närmast från Bahnhof (regionchef, Göteborg) och tillträdde som VD i PIN den 10 september 2018. Målet är tydligt, att bidra till att den organiska tillväxten.

Cellip AB som levererar helhetslösningar inom molnbaserad telefoni och Microsoft Teams har efter kvartalets utgång blivit ett helägt dotterbolag till Infracom Group.

Med ett helägande i Cellip kan vi lättare samordna våra plattformar och hämta hem synergieffekterna inom olika områden samt inkludera bolaget i gruppens strategier för att tillsammans utveckla våra affärer.

Under kvartalet har vi kontinuerligt utvärderat ett flertal andra förvärvsmöjligheter.

Bo Kjellberg

VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ)

Mål och utsikter

Bolagets finansiella mål är att årligen växa i omsättning med 15 – 20 procent, bibehålla hög lönsamhet i form av EBITDA-marginal om 15-20 procent, samt ha en soliditet om minst 30 procent. Tillväxten ska ske genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål prioriteras före högre tillväxt. Bolaget lämnar inga prognoser.

Finansiell översikt/information

Koncernen har under det senaste kvartalet haft en jämn intäkts- och kostnadsstruktur utan poster av engångskaraktär. Kvartalets nettoomsättning uppgick till 40,4 Mkr (26,2 Mkr). Av denna härrör 9,5 Mkr från det nyförvärvade bolaget Cellip AB. EBITDA-marginalen om 22 procent ligger någon procent lägre än tidigare men fullt i linje med Koncernens förväntningar.

4 Mkr upplånades under perioden som delfinansiering för inkråmsförvärvet av kundstocken från Bearcom AB. Köpeskillingen för kundstocken var ca 9 Mkr varav 8 Mkr utbetalades under perioden.

Koncernen är vid utgången av perioden finansierad genom bankfinansiering om 56,7 Mkr.

Likviditeten var vid periodens utgång 23,2 Mkr.

Under kvartalet har inga investeringar gjorts i materiella anläggningstillgångar.

Transaktioner med närstående

Flera inom koncernen ingående bolag hyr lokalyta på marknadsmässiga villkor av U&B Fastigheter AB. Bolaget är ett helägt dotterbolag till BK of Sweden AB vilket ägs av Bo Kjellberg.

Bolag inom koncernen

Koncernen innefattas av följande bolag: InfraCom Group AB, Weblink IP Phone AB, Pin Sweden AB, Internet.se Svenska AB, Företagstelefoner i Stockholm AB, Cellip Holding AB samt Cellip AB (ägt av koncernen till 66,4% vid utgången av perioden).

Redovisningsprincip mm

Denna rapport har upprättats enligt K3-regelverket. Bolagets räkenskapsår har tidigare varit 1 juli – 30 juni. Vid ordinarie bolagsstämma den 25 oktober 2018 ändrades räkenskapsåret till kalenderår. Innevara räkenskapsår kommer därför att vara 18 månader långt, dvs 2018-06-30 – 2019-12-31.

Skattekostnaden är schabloniserad.

Samtliga utvecklingskostnader kostnadsförs inom koncernen.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport kvartal 2, 2018/19: 5 februari 2019.

Granskning av revisor

Rapporten har ej varit föremål för granskning av koncernens revisorer.

Göteborg 7 november 2018

InfraCom Group AB

Styrelsen