tor, maj 7, 2020 08:30 CET

Delårsrapport kvartal 1 2020, InfraCom Group AB (publ)

Delårsrapport kvartal 1 2020

FÖRSTA KVARTALET 2020 I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättning: 52,9 Mkr (49,4 Mkr), 7 % tillväxt mot föregående år
  • Försäljningen fördelat på affärsområde: kommunikation 38,4 Mkr (40,0 Mkr), IT-drift 13,4 Mkr (8,2 Mkr) och datacenter 1,1 Mkr (1,2 Mkr)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 12,7 Mkr (10,8 Mkr)
  • EBITDA-marginal: 24 % (22 %)
  • Resultat före skatt: 6,7 Mkr (5,4 Mkr)
  • Resultat per aktie: 0,14 kr (0,13 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 10,4 Mkr (12,7 Mkr)
  • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,5 Mkr
  • Soliditeten per 2020-03-31: 55 % (43 %)
  • Totalt aktier per 2020-03-31: 30 875 036 (28 043 070)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Coronapandemin (mars 2020) påverkar bolaget på flera olika sätt. Pandemin kommer dels att accelerera digitaliseringen i samhället vilket gynnar bolagets utveckling, dock kommer även kundförluster att uppstå då troliga framtida konkurser spås inträffa hos kunder eller kunders kunder. Nettoeffekten av pandemin har inte påverkat bolaget i större utsträckning under kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på:

https://infracomgroup.se/investerare/

Göteborg 7 maj 2020

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2018/19 (18 månader) omsatte InfraCom 294 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 60 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg
VD
031 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström
styrelseordförande
073 920 45 33
oskar@safstrom.biz