08.30 CEST / 2021-05-12 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Delårsrapport kvartal 1 2021

Delårsrapport kvartal 1 2020

FÖRSTA KVARTALET 2021 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning: 58,2 Mkr (52,9 Mkr), 10 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen fördelat på affärsområde:

InfraCom Communications 29,7 Mkr (31,4 Mkr) och InfraCom Managed Services 28,5 Mkr (21,5 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT): 12,4 Mkr (11,3 Mkr)

EBIT-marginal: 21 % (21 %)

Resultat före skatt: 12,2 Mkr (10,9 Mkr)

Resultat efter skatt per aktie: 0,31 kr (0,28 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 12,7 Mkr (12,0 Mkr)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,4 Mkr (0,5 Mkr)

Nettoskuld/justerad EBITDA: 0,4 (-0,1)

Totalt aktier per 2021-03-31: 30 875 036 (30 875 036), inga utspädningseffekter förekommer

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

InfraCom förvärvade den 31 mars 2021 aktierna i Advoco Communication AB och Frontnode AB.

Advoco är ett Stockholmsbaserat telefonibolag som levererar molnbaserade kommunikationstjänster via egenutvecklad plattform och beräknas omsätta ca 30 Mkr. Frontnode är ett driftbolag med fokus på Microsoft som bland annat erbjuder arbetsplats som tjänst samt drift av datorhall. Verksamheten utgår från Göteborg och beräknas omsätta ca 20 Mkr.

InfraCom har från och med 2021-01-01 ändrat redovisningsprinciper. Denna delårsrapport är den första för koncernen enligt IFRS. Jämförelsesiffror är omräknade från 2020-01-01.

Styrelsen har antagit nya finansiella mål. Lönsamhetsmål byts från EBITDA till EBIT och anges till 15-20 % (en ökning med ca 3% jmf med tidigare), soliditetsmålet ersätts med nettoskuld/justerad EBITDA och ska vara högst x3.0. Befintligt tillväxtmål om 15-20 % omsättningstillväxt består.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 22 april 2021 avhölls bolagsstämman 2021 där det beslutades att ge en utdelning till aktieägarna om 15 438 Tkr (50 öre kr per aktie). Det beslutades även om att utfärda totalt 1 232 500 teckningsoptioner i två program riktade till anställda, nyckelpersoner, ledande befattningshavare och styrelse. Detta i syfte att skapa ett långsiktigt engagemang vilket bidrar till ökat intresse för verksamhet och framtida resultatutveckling inom koncernen.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: https://infracom.se/investerare/

Göteborg 11 maj 2021

InfraCom Group AB

Styrelsen

För eventuella frågor kontakta

Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81

Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82