08.30 CEST / 2023-05-09 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Delårsrapport kvartal 1 2023

Delårsrapport kvartal 1 2023

FÖRSTA KVARTALET 2023 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning: 106,6 Mkr (74,1 Mkr), 44 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen fördelat på affärsområde: Communications 39,0 Mkr (40,2 Mkr) och Managed Services 67,6 Mkr (33,9 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT): 22,0 Mkr (16,7 Mkr)

EBIT-marginal: 21 % (23 %)

Resultat före skatt: 21,2 Mkr (16,6 Mkr)

Resultat efter skatt per aktie före utspädning: 0,52 kr (0,42 kr)

Resultat efter skatt per aktie efter utspädning: 0,51 kr (0,42 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 26,2 Mkr (20,7 Mkr)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 3,1 Mkr (0,2 Mkr)

Nettoskuld/EBITDA: x0,0 (x-0,2)

Totalt aktier per 2023-03-31 före utspädning 32 138 616 (31 114 284),

Totalt aktier per 2023-03-31 efter utspädning 32 735 516 (31 114 284)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
Den 28 februari 2023 ingicks avtal angående förvärv av Re Connect It i Sverige AB ”Connect” samt av Datatal AB ”Datatal”. Connect är en fullserviceleverantör av IT- lösningar inom SME-segmentet. Datatal är en mjukvaru- och applikationsutvecklare specialiserad på lösningar inom företagskommunikation. Under det brutna räkenskapsåret 2021/22 (12 mån) omsatte Connect ca 404 miljoner kronor samt redovisade en EBITDA om 21,6 miljoner kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Connect och Datatal tillträddes den 3 april 2023. En del av köpeskillingen för Connect erlades i form av kvittningsemission av 1 821 795 aktier. Efter emissionen finns totalt 33 960 411 aktier i Bolaget.
Den 27 april 2023 avhölls bolagsstämman 2023 där det beslutades att ge en utdelning om 18 678 Tkr (55 öre per aktie). Det beslutades även om att utfärda totalt 1 190 000 teckningsoptioner i två program riktade till anställda, nyckelpersoner, ledande befattningshavare och styrelse. Detta i syfte att skapa ett långsiktigt engagemang vilket bidrar till ökat intresse för verksamhet och framtida resultatutveckling inom koncernen.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: https://infracom.se/investerare/

Göteborg 8 maj 2023

InfraCom Group AB
Styrelse och VD

För eventuella frågor kontakta
Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82