08.30 CEST / 2022-08-31 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Delårsrapport Kvartal 2 2022, InfraCom Group AB (publ)

Delårsrapport Kvartal 2 2022

ANDRA KVARTALET 2022 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning 74,2 Mkr (72,0 Mkr), 3 % tillväxt mot föregående år
Försäljningen fördelat på affärsområde Communications 38,9 Mkr (41,7 Mkr) och Managed Services 35,2 Mkr (33,4 Mkr)
Rörelseresultatet (EBIT) 15,2 Mkr (16,0 Mkr)
EBIT-marginal 20 % (22 %)
Resultat före skatt 15,0 Mkr (15,6 Mkr)
Resultat efter skatt per aktie 0,38 kr (0,41 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 9,2 Mkr (8,4 Mkr)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 1,5 Mkr (0,2 Mkr)
Nettoskuld/justerad EBITDA x-0,1 (x0,5)
Totalt aktier per 2022-06-30 31 114 284 (31 114 284), inga utspädningseffekter förekommer

HALVÅRET 2022 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning 148,3 Mkr (130,3 Mkr), 14 % tillväxt mot föregående år
Försäljningen fördelat på affärsområde Communications 79,1 Mkr (72,0 Mkr) och Managed Services 69,1 Mkr (58,2 Mkr)
Rörelseresultatet (EBIT) 31,9 Mkr (28,4 Mkr)
EBIT-marginal 22 % (21 %)
Resultat före skatt 31,6 Mkr (27,8 Mkr)
Resultat efter skatt per aktie 0,81 kr (0,72 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 29,9 Mkr (26,5 Mkr)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 1,6 Mkr (0,6 Mkr)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Den 26 april 2022 avhölls bolagsstämman 2022 där det beslutades att ge en utdelning om 15 557 Tkr (50 öre per aktie).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 1 juli 2022 tillträddes InfraCom SysTech AB (System Economy Technologies i Nässjö AB). Bolaget omsatte senaste verksamhetsåret 54 Mkr och verkar inom området Digital Arbetsplats och med tillhörande områden hårdvara, licens, hybriddrift av applikationer och säkerhet.

Den 30 augusti 2022 tecknades avtal angående förvärv av Trust-IT Sweden AB. Bolaget omsatte verksamhetsåret 2020/2021 37 Mkr och verkar inom området Digital Arbetsplats. Bolaget innefattar en projektorganisation som stöder kunden inom rådgivning, molntjänster och systemutveckling. Tillträde sker 1 september 2022.

En revolverande kreditfacilitet om 175 Mkr har tecknats med Danske Bank.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: https://infracom.se/investerare/

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2021 omsatte InfraCom 270 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 58 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz