08.30 CEST / 2023-08-31 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Delårsrapport kvartal 2 2023

Delårsrapport kvartal 2 2023

ANDRA KVARTALET 2023 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning: 203,9 Mkr (74,2 Mkr), 175 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen är fördelad på affärsområde:

Communications 63,6 Mkr (41,7 Mkr), Managed Services 91,2 Mkr (33,4 Mkr), Document Solutions 28,6 Mkr (0 Mkr) och Visual Communication 20,4 Mkr (0 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT): 24,9 Mkr (15,3 Mkr)

EBIT-marginal: 12,2 % (20,5 %)

Resultat före skatt: 23,8 Mkr (15,0 Mkr)

Resultat efter skatt per aktie: 0,54 kr (0,38 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 47,8 Mkr (9,2 Mkr)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 2,1 Mkr (1,5 Mkr)

Nettoskuld/EBITDA: x0,8 (x-0,1)

Totalt aktier per 2023-06-30: 33 960 411 (31 114 284), inga utspädningseffekter förekommer

HALVÅRET 2023 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning: 310,5 Mkr (148,3 Mkr), 109 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen är fördelad på affärsområde:

Communications 102,6 Mkr (79,1 Mkr), Managed Services 158,8 Mkr (69,1 Mkr), Document Solutions 28,6 Mkr (0 Mkr) och Visual Communication 20,4 Mkr (0 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT): 46,9 Mkr (31,9 Mkr)

EBIT-marginal: 15,1 % (21,5 %)

Resultat före skatt: 45,0 Mkr (31,5 Mkr)

Resultat efter skatt per aktie: 1,07 kr (0,81 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 74,0 Mkr (29,8 Mkr)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 5,1 Mkr (1,6 Mkr)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Connect och Datatal tillträddes den 3 april 2023. En del av köpeskillingen för Connect erlades i form av kvittningsemission av 1 821 795 aktier. Efter emissionen finns totalt 33 960 411 aktier i Bolaget.

Den 27 april 2023 avhölls bolagsstämman 2023 där det beslutades att ge en utdelning om 18 678 Tkr (55 öre per aktie).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: https://infracom.se/investerare/

Göteborg 30 augusti 2023

InfraCom Group AB

Styrelse och VD

För eventuella frågor kontakta

Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81

Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82