08.30 CEST / 2022-11-09 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Delårsrapport Kvartal 3 2022, InfraCom Group AB (publ)

Delårsrapport Kvartal 3 2022

TREDJE KVARTALET 2022 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning: 95,4 Mkr (67,7 Mkr), 41 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen fördelat på affärsområde: Communications 37,2 Mkr (37,8 Mkr) och Managed Services 58,2 Mkr (29,9 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT): 18,1 Mkr (14,3 Mkr)

EBIT-marginal: 19 % (21 %)

Resultat före skatt: 17,8 Mkr (14,0 Mkr)

Resultat efter skatt per aktie: 0,45 kr (0,36 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 19,4 Mkr (11,6 Mkr)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,6 Mkr (0,2 Mkr)

Nettoskuld/EBITDA: x0,2 (x0,3)

Totalt aktier per 2022-09-30: 31 802 142 (31 114 284), inga utspädningseffekter förekommer

NIO MÅNADER 2022 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning: 243,7 Mkr (198,0 Mkr), 23 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen fördelat på affärsområde:Communications 116,3 Mkr (109,9 Mkr) och Managed Services 127,4 Mkr (88,1 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT): 50,0 Mkr (42,6 Mkr)

EBIT-marginal: 21 % (22 %)

Resultat före skatt: 49,3 Mkr (41,8 Mkr)

Resultat efter skatt per aktie: 1,25 kr (1,07 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 49,2 Mkr (38,1 Mkr)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 2,2 Mkr (0,8 Mkr)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Den 1 juli 2022 tillträddes InfraCom SysTech AB. Bolaget omsatte senaste verksamhetsåret 54 Mkr och är verksamma inom området Digital Arbetsplats. Bolaget fokuserar främst på försäljning av hårdvara med installerade licenser samt hybriddrift av applikationer.
Den 1 september 2022 tillträddes Trust-IT Sweden AB. Bolaget omsatte verksamhetsåret 2020/2021 37 Mkr och verkar även inom området Digital Arbetsplats. Verksamheten innefattar en projektorganisation som stöder kunden inom rådgivning, molntjänster och systemutveckling.
En revolverande kreditfacilitet om 175 Mkr har tecknats med Danske Bank. Med anledning av kreditfacilitetens covenanter har styrelsen antagit ett nytt finansiellt mål som ersätter tidigare; Nettoskuld/EBITDA skall vara under x2,5.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 1 november 2022 tillträddes Quality of Service Holding Sweden AB. Bolaget, tillsammans med dotterbolag, omsatte senaste verksamhetsåret 36 Mkr och är verksamt inom samma område som tidigare förvärv; Digital Arbetsplats.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: https://infracom.se/investerare/

Göteborg 8 november 2022

InfraCom Group AB

Styrelse och VD

För eventuella frågor kontakta

Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81

Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82