08.30 CET / 2023-11-10 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Delårsrapport kvartal 3 2023

Delårsrapport kvartal 3 2023

TREDJE KVARTALET 2023 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättning: 193,3 Mkr (95,4 Mkr), 103 % tillväxt mot föregående år

• Försäljningen är fördelad på affärsområde:
Communications 60,2 Mkr (37,2 Mkr), Managed Services 97,0 Mkr (58,2 Mkr), Document Solutions 17,2 Mkr (0 Mkr) och Visual Communication 18,9 Mkr (0 Mkr)

• Rörelseresultatet (EBIT): 26,7 Mkr (18,1 Mkr)

• EBIT-marginal: 13,5 % (19,0 %)

• Resultat före skatt: 24,8 Mkr (17,8 Mkr)

• Resultat efter skatt per aktie före utspädning: 0,58 kr (0,45 kr)

• Resultat efter skatt per aktie efter utspädning: 0,57 kr (0,45 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten: 2,9 Mkr (19,4 Mkr)

• Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,9 Mkr (0,6 Mkr)

• Nettoskuld/EBITDA: x0,8 (x0,2)

• Totalt aktier per 2023-09-30 före utspädning: 33 960 411 (31 802 142)

• Totalt aktier per 2023-09-30 efter utspädning: 34 557 311 (31 802 142)

NIO MÅNADER 2023 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättning: 503,8 Mkr (243,7 Mkr), 107 % tillväxt mot föregående år

• Försäljningen är fördelad på affärsområde:
Communications 162,9 Mkr (116,3 Mkr), Managed Services 255,8 Mkr (127,4 Mkr), Document Solutions 45,7 Mkr (0 Mkr) och Visual Communication 39,4 Mkr (0 Mkr)

• Rörelseresultatet (EBIT): 73,6 Mkr (50,0 Mkr)

• EBIT-marginal: 14,6 % (20,5 %)

• Resultat före skatt: 69,9 Mkr (49,3 Mkr)

• Resultat efter skatt per aktie före utspädning: 1,65 kr (1,25 kr)

• Resultat efter skatt per aktie efter utspädning: 1,62 kr (1,25 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten: 76,8 Mkr (49,2 Mkr)

• Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 6,0 Mkr (2,3 Mkr)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
Den 19 september 2023 ingicks avtal angående förvärv av ComCenter i Jönköping AB. ComCenter är en fullserviceleverantör av IT- lösningar inom SME-segmentet. ComCenter är partner till InfraCom och ledande på sin regionala marknad inom kommunikationslösningar för SME-segmentet. Under det brutna räkenskapsåret 2021/22 (12 mån) omsatte bolaget 54 miljoner kronor samt redovisade en EBITDA om 7,2 miljoner kronor. Tillträde sker januari-24.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: https://infracomgroup.se/investerare/

Göteborg 9 november 2023

InfraCom Group AB

Styrelse och VD

För eventuella frågor kontakta

Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81

Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82