fr, maj 04, 2018 08:30 CET

Delårsrapport, kvartal 3 2017/18

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017/18

1 januari till 31 mars 2018 (tredje kvartalet)

 • Nettoomsättning: 30,4 Mkr, tillväxt mot proforma 7 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 7,5 Mkr
 • EBITDA-marginal: 24 procent
 • Resultat före skatt: 4,9 Mkr
 • Resultat per aktie: 0,13 kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 6,8 Mkr
 • Investeringar i hårdvara: 0,4 Mkr
 • Soliditeten per 2018-03-31: 42 procent
 • Antal registrerade aktier per 2018-03-31: 26 000 000

1 juli till 31 mars 2017/18 (nio månader)

 • Nettoomsättningen: 87,8 Mkr, tillväxt mot proforma 7 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 21,0 Mkr
 • EBITDA-marginal: 24 procent
 • Resultat före skatt: 12,9 Mkr
 • Resultat per aktie: 0,33 kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 18,9 Mkr

Väsentliga händelser under perioden

 • Registrering av 3 500 000 aktier från nyemission, efter registreringen uppgår antalet aktier till 26 000 000 och aktiekapitalet till 26,0 Mkr
 • Lyckad notering på AktieTorget 15 januari 2018 där aktien handlas under kortnamnet INFRA
 • Beslut angående fusion av bolagen Systematiq Drift Sverige AB och Pin Sweden AB
 • Slutreglering av skuld till WEIPPHS Sverige AB (gamla Weblink) á 2,8 Mkr
 • Överenskommelse 2018-03-12 angående förvärv av ytterligare 56% av aktierna i Cellip AB

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 5 april 2018 tillträddes ytterligare 56% i Cellip AB genom förvärv av Cellip Holding AB. Köpeskillingen uppgick till 25,4 Mkr. Totalt ägande i Cellip AB uppgår genom affären till 66%.
 • Som delbetalning för de förvärvade aktierna i Cellip AB gjordes en apportemission av 1 201 000 nya aktier. Efter emissionen uppgår antalet aktier till 27 201 000 och aktiekapitalet till 27,2 Mkr
 • Den kontanta betalningen till säljarna (13,9 Mkr) finansierades genom lån om 17,0 Mkr som även täckte återbetalningen av en befintlig skuld i Cellip Holding AB om 2,8 Mkr.

VD HAR ORDET

Tillväxtresan har börjat

InfraCom äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters samt datakommunikation och internetaccesser till krävande kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet.

Kvartalet inleddes med att ringa in InfraCom på AktieTorget. Med ett gemensamt ryck i klockan startade aktiehandeln den 15 januari 2018.

För det första kvartalet som noterat bolag redovisar vi en nettoomsättning om 30,4 Mkr och en EBITDA-marginal om 24 procent. Nettoomsättningen ökade under kvartalet med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år (proforma) och vi överträffar vårt långsiktiga finansiella mål. Även om resultatet är mycket starkt så är vi inte tillfreds med tillväxten och vi kommer att vara ännu mer offensiva inom våra marknadssegment.

Efter periodens utgång har InfraCom förvärvat aktiemajoriteten i Cellip AB som förväntas bidra positivt till resultat per aktie under det fjärde kvartalet. Cellip levererar helhetslösningar inom molnbaserad kommunikation och är ledande inom Skype for Business/Teams telefoni. Med Cellip stärker vi upp telefoniaffärsområdet och breddar kunderbjudandet. Cellip sysselsätter ett 30-tal medarbetare och omsatte under det brutna räkenskapsåret 2016/17 ca 51 miljoner kronor med 15 procents EBITDA-marginal och har över tid uppvisat god tillväxt. Vi är glada att välkomna ett tillväxtbolag till vår koncern och tror att bolagen tillsammans är avsevärt starkare än var och ett för sig,

Vi går stärkta in i nästa kvartal med fortsatt fokus på tillväxt!

Bo Kjellberg

VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ)

Mål och utsikter

Bolagets finansiella mål är att årligen växa i omsättning med 15 – 20 procent, bibehålla hög lönsamhet i form av EBITDA-marginal om 15-20 procent, samt ha en soliditet om minst 30 procent. Tillväxten ska ske genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål prioriteras före högre tillväxt. Bolaget lämnar inga prognoser.

Finansiell översikt/information

Koncernens har under det senaste kvartalet haft en jämn intäkts- och kostnadsstruktur utan större poster av engångskaraktär. Kvartalets nettoomsättning uppgick till 30,4 Mkr. Av den ackumulerade nettoomsättningen om 87,8 Mkr har det under året förvärvade bolaget Systematiq Drift bidragit med 2,9 Mkr. EBITDA-marginalen om 24 procent för både kvartalet och ackumulerat är i linje med förväntningarna samt över de finansiella målen.

Koncernen är vid utgången av perioden finansierad genom bankfinansiering med 41,8 Mkr. Likviditeten var vid periodens utgång 16,8 Mkr.

Under kvartalet har 0,4 Mkr investerats i materiella anläggningstillgångar vilket innebär en ackumulerad investeringsnivå om totalt 0,7 Mkr.

Under perioden nåddes en överenskommelse med ägarna i Cellip Holding AB angående innehav av 56 % av ägandet i Cellip AB. Avtalet med ägarna av Cellip Holding AB tecknades efter periodens slut (5 april 2018). Köpeskillingen uppgick till 25,4 Mkr varav 13,9 Mkr erlades genom kontant betalning och 11,5 Mkr genom apport av 1 201 000 nya aktier i InfraCom (pris per aktie är 9,59 kronor vilket motsvarar genomsnittlig volymviktad handelskurs under perioden 15 januari till 9 mars 2018). Den kontanta betalningen till säljarna finansierades genom lån om 17,0 Mkr som även täckte återbetalningen av en befintlig skuld i Cellip Holding AB om 2,8 Mkr.

Transaktioner med närstående

Transaktioner med närstående har under tredje kvartalet bestått av reglering av skuld till WEIPPHS Sverige AB (gamla Weblink) om 2,8 Mkr. Bolaget ägs av BK of Sweden AB (ägt av Bo Kjellberg) samt Lager of Sweden AB (ägt av Jörgen Lager)

Flera inom koncernen ingående bolag hyr lokalyta på marknadsmässiga grunder av U&B Fastigheter AB som är ett helägt dotterbolag till BK of Sweden AB.

Bolag inom koncernen

Koncernen innefattas av följande bolag: InfraCom Group AB, Weblink IP Phone AB, Pin Sweden AB, Internet.se Svenska AB, Företagstelefoner i Stockholm AB, Systematiq Drift Sverige AB samt Cellip AB (ägs till 66 procent från 5 april 2018).

Jämförelse med föregående år

InfraCom Group AB bildades i juni 2017. Då detta är koncernens första jämförelseår lämnas inga jämförelsesiffror.

Redovisningsprincip mm

Denna rapport har upprättats enligt K3-regelverket. Detta är ny redovisningsprincip för Bolaget från och med 1 juli 2017. Bolagets räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

Skattekostnaden är schabloniserad.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2017/18: 31 augusti 2018.

Granskning av revisor

Rapporten har ej varit föremål för granskning av koncernens revisorer.

Göteborg 3 maj 2018

InfraCom Group AB

Styrelsen

Om oss

InfraCom Groups affärsidé är att äga och driva IT-infrastrukturföretag med bred kundbas av företag med repetitiva avtalsintäkter. Genom att erbjuda expertkompetenser inom Telekom, ISP, Hosting kan InfraCom Group boosta befintliga- och nya företag i koncernen. Befintliga företag i koncernen utvecklas genom att personalen får mer tid att fokusera på verksamhetens mål, tydligare roller och affärsområden. Det är avgörande att varje verksamhet drivs av en målinriktad entreprenör med fokus att skapar stabil organisk tillväxt. Förvärv av parallella affärsområden är ett annat fokusområde som driver InfraCom Group. Genom att addera fler livskraftiga bolag i koncernen kan vi utveckla våra strategier, skapa nya tjänster samt geografisk expansion. InfraCom Groups vision är att bli erkänd som marknadsledare inom IT-Infrastruktur till företagsmarknaden i Sverige.