on, feb 07, 2018 08:30 CET

Halvårsrapport 1 juli till 31 december 2017

Se hela rapporten

Halvårsrapport 1 juli till 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 57,4 Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 13,5 Mkr
 • EBITDA-marginal 23 procent
 • Resultat före skatt uppgick till 8,0 Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,23 kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,0 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 39 procent

Kvartal 2, 1 oktober till 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 31,3 Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,3 Mkr
 • EBITDA-marginal 20 procent
 • Resultat före skatt uppgick till 3,7 Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,3 Mkr
 • Ett förvärvslån om 2,9 Mkr har upptagits under oktober månad
 • Inga större investeringar i hårdvara har skett under perioden
 • Antal registrerade aktier per 2017-12-31 uppgick till 22 500 000
 • Antal betalda, men ej registrerade aktier per 2017-12-31 uppgick till 3 500 000

Väsentliga händelser under halvåret

 • Stark tillväxt inom telefoni
 • Övertecknad spridningsemission inför listning på AktieTorget som tillfört InfraCom ca 21,5 Mkr efter emissionskostnader och 1 179 nya aktieägare
 • Förberedelse och genomlysning av bolaget inför listning på AktieTorget
 • Förvärv av 10 % av aktierna i Cellip AB
 • Förvärv av Systematiq Drift AB

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Registrering av 3 500 000 aktier från nyemission, efter registreringen uppgår antalet aktier till 26 000 000 och aktiekapitalet till 26,0 Mkr
 • Lyckad notering på AktieTorget 15 januari 2018 där aktien handlas under kortnamnet INFRA

VD har ordet

”Resan har börjat!”

InfraCom äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters samt datakommunikation och Internetaccesser till krävande kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet.

Halvårets viktigaste och roligaste aktivitet var förstås att förbereda och marknadsföra InfraCom Group inför notering på AktieTorget. Introduktionen fick ett positivt mottagande med en teckningsgrad om 441 procent. I och med emissionen välkomnar vi 1179 nya aktieägare till InfraCom Group.

Under kvartalet genomfördes utbildning av koncernens underliggande bolags säljavdelningar för att påbörja omfattande aktiviteter inom korsförsäljning. Resultat från denna fokusering har redan skapat avtalskunder med tjänster från våra olika affärsområden.

Parallellt med organisk tillväxt fortsätter vi att titta på mer än ett företagsförvärv. Vi vill framförallt göra förvärv av entreprenörsdrivna företag inom våra olika affärsområden. Sammanfattningsvis – Vi kunde inte önska oss en bättre start på resan. Och med tillförsikt ser jag att vi kommer leverera ett starkt 2017 – 2018.

Bo Kjellberg

VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ)

Mål och utsikter

Bolagets finansiella mål är att årligen växa i omsättning med 15 – 20 procent, bibehålla hög lönsamhet i form av EBITDA-marginal om 15-20 procent, samt ha en soliditet om minst 30 procent. Tillväxten ska ske genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål prioriteras före högre tillväxt. Bolaget lämnar inga prognoser.

Finansiell översikt/information

Av halvårets nettoomsättning om 57,4 Mkr härrör 1,6 Mkr från förvärvet Systematiq Drift AB (förvärvades september 2017). Under andra kvartalet har några poster av engångskaraktär belastat resultatet vilket medför en lägre EBITDA-marginal jämfört med första kvartalet.

Sammantaget, första halvåret ger en EBITDA om 13,5 Mkr med en EBITDA-marginal på 23 procent vilket är i linje med bolagets förväntningar och strax över de finansiella målen. Spridningsemissionen i december 2017 övertecknades och tillförde bolaget ca 21,5 Mkr netto. Emissionskostnader (0,9 Mkr) har bokförts mot eget kapital.

Koncernen är vid utgången av perioden finansierad genom bankfinansiering med 42,0 Mkr. Likviditeten vid periodens utgång var 16,3 Mkr.

Inga större investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett under första halvåret.

Transaktioner med närstående

Transaktioner med närstående har under andra kvartalet bestått av reglering av ägarreverser om totalt 36,0 Mkr till BK of Sweden AB (ägt av Bo Kjellberg) samt Lager of Sweden AB (ägt av Jörgen Lager). Av revers till BK os Sweden AB har 12,4 Mkr kvittats mot fordran, resten har utbetalats
i likvida medel. 2,3 Mkr har utbetalats till Lager of Sweden AB.

Flera inom koncernen ingående bolag hyr lokalyta på marknadsmässiga grunder av U&B Fastigheter AB som är ett helägt dotterbolag till BK of Sweden AB.

Bolag inom koncernen

Koncernen innefattas av följande bolag: InfraCom Group AB, Weblink IP Phone AB, Pin Sweden AB, Internet.se Svenska AB, Företagstelefoner i Stockholm AB samt Systematiq Drift Sverige AB. Cellip AB är ett intressebolag och ägs till 10 procent.

Jämförelse med föregående år

InfraCom Group AB bildades i juni 2017. Då detta är koncernens första jämförelseår lämnas inga jämförelsesiffror.

Redovisningsprincip mm

Denna rapport har upprättats enligt K3-regelverket. Detta är ny redovisningsprincip för Bolaget från och med 1 juli 2017. Bolagets räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

Skattekostnaden är schabloniserad.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3, januari – mars: 4 maj 2018.

Bokslutskommuniké 2017/18: 19 september 2018.

Granskning av revisor

Rapporten har ej varit föremål för granskning av koncernens revisor.

Göteborg 7 februari 2018

InfraCom Group AB

Styrelsen