ti, feb 05, 2019 08:30 CET

Halvårsrapport 2018/19

Halvårsrapport 2018/19

1 juli till 31 december 2018 (halvårsrapport)

 • Nettoomsättning: 87,9 Mkr (57,4 Mkr), 53 procents tillväxt mot föregående år.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 17,6 Mkr (13,5 Mkr).
 • EBITDA-marginal: 20 procent (23 procent).
 • Resultat före skatt: 7,5 Mkr (8,0 Mkr).
 • Resultat per aktie: 0,14 kr (0,23 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 16,0 Mkr (14,0 Mkr).
 • Investeringar i hårdvara: 0 Mkr.
 • Soliditeten per 2018-12-31: 45 % (39 %).
 • Antal registrerade aktier per 2018-12-31: 28 043 070.

1 oktober till 31 december 2018 (andra kvartalet)

 • Nettoomsättning: 47,5 Mkr (31,3 Mkr), 52 procents tillväxt mot föregående år.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 8,8 Mkr (6,3 Mkr).
 • EBITDA-marginal: 19 procent (20 procent).
 • Resultat före skatt: 3,6 Mkr (3,7 Mkr).
 • Resultat per aktie: 0,07 kr (0,10 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 11,7 Mkr (6,3 Mkr).
 • Investeringar i hårdvara: 0 Mkr.

Väsentliga händelser under perioden

I oktober 2018 förvärvades samtliga aktier i Cellip AB (InfraCom har tidigare ägt 66,4%). Köpeskillingen uppgick till ca 15,6 Mkr och har erlagts genom apportemission av 842 070 aktier till en kurs om 12,35 kronor samt kontant betalning om c:a 5,2 Mkr.

I december 2018 förvärvades Öretel AB. Bolaget bedriver verksamhet i södra Sverige med fokus på bredband, IT-miljö och telefoni. I köpet ingår ett komplett fibernät i Malmö, Helsingborg och Lund med ca 430 uppkopplade företagskunder samt 200 växeltelefonikunder. Bolagets avtalsintäkter uppgår till 12,5 Mkr på årsbasis. Fast köpeskilling uppgår till 10,6 Mkr varav 2,5 Mkr betalas efter 2 respektive 6 månader. Tilläggsköpeskilling är maximerad till 2 Mkr och utbetalas i januari 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD har ordet

Bolaget uppnår lönsamhetsmålet – och överträffar tillväxtmålet!

Efter ett halvår ligger den ackumulerade omsättningen på 88 Mkr, 53% över föregående år, med en EBITDA-marginal om 20 procent.

Under kvartal 2 har vi förvärvat telefonibolaget Cellip till 100%, CloudByte (en mindre kundstock inom IT-drift) samt även Öretel AB i Malmö. Vi har dessutom under kvartalet till fullo integrerat kundstocken Bearcom som förvärvades under kvartal 1.

Jag är speciellt nöjd med att vi nu etablerar oss i södra Sverige via Öretel som är en lokal internet- och molnväxelleverantör med ett starkt fäste i Öresundregionen. Det skall bli spännande att följa upp alla dessa tillväxtmöjligheter. Jag upplever organisationen i Malmö som positiv och tillsammans ser vi en stor potential för framtiden i vår koncern.

För att kunna skörda synergier i förvärven har vi parallellt med dessa arbetat hårt med integrationen av bakomliggande system och plattformar.

Med Microsoft Teams i tjänsteportföljen kan vi nu ta steget upp och erbjuda större företag och organisationer en helhet samt kostnadseffektivt erbjuda POC (Proof of concept) där kunden kan utvärdera tjänsten. Vi ser även att denna möjlighet kommer att fordra långsiktighet då det är betydligt längre säljcykler än på marknaden där vi traditionellt verkar.

Till sist vill jag ge en eloge till vår engagerade personal som gör ett fantastiskt arbete med att nätverka mellan verksamheterna mot ett gemensamt mål.

Bo Kjellberg

VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ)

Mål och utsikter

Bolagets finansiella mål är att årligen växa i omsättning med 15 – 20 procent, bibehålla hög lönsamhet i form av EBITDA-marginal om 15-20 procent, samt ha en soliditet om minst 30 procent. Tillväxten ska ske genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål prioriteras före högre tillväxt. Bolaget lämnar inga prognoser.

Finansiell översikt/information

Av halvårets nettoomsättning om 87,9 Mkr (57,4 Mkr) härrör 19,5 Mkr från dotterbolaget Cellip vilket är något lägre än förväntat. Cellip fokuserar på utveckling av tjänster inom telefoni till Microsoft Office 365, främst Skype for Business och Teams. Detta innebär ett teknik- och samarbetsskifte för kunden vilket medför förlängda säljcyklar och förskjutning av lönsamhetsmålen för bolaget. Säljutveckling och marknadsförutsättning följs noggrant. Sammantaget, första halvåret ger en EBITDA om 17,6 Mkr (13,5 Mkr) med en EBITDA-marginal på 20 procent (23 procent). Under det senaste kvartalet har tidigare förvärvad ISP-kundstock (från Bearcom AB) implementerats med 0,5 Mkr i omställningskostnader.

6,5 Mkr upplånades som finansiering för förvärv av Öretel AB i december 2018. Fast köpeskilling uppgår till 10,6 Mkr varav 2,5 Mkr betalas efter 2 respektive 6 månader. Tilläggsköpeskilling är maximerad till 2 Mkr och utbetalas i januari 2020.

Koncernen är vid utgången av perioden finansierad genom bankfinansiering om 55,6 Mkr.

Likviditeten var vid periodens utgång 21,1 Mkr.

Under kvartalet har inga investeringar gjorts i materiella anläggningstillgångar.

Transaktioner med närstående

Flera inom koncernen ingående bolag hyr lokalyta på marknadsmässiga villkor av U&B Fastigheter AB. Bolaget är ett helägt dotterbolag till BK of Sweden AB vilket ägs av Bo Kjellberg.

Bolag inom koncernen

Koncernen innefattas av följande bolag: InfraCom Group AB, Weblink IP Phone AB, Pin Sweden AB, Internet.se Svenska AB, Företagstelefoner i Stockholm AB, Cellip Holding AB, Cellip AB samt Öretel AB.

Redovisningsprincip mm

Denna rapport har upprättats enligt K3-regelverket. Bolagets räkenskapsår har tidigare varit 1 juli – 30 juni. Vid ordinarie bolagsstämma den 25 oktober 2018 ändrades räkenskapsåret till kalenderår. Innevara räkenskapsår kommer därför att vara 18 månader långt, dvs 2018-06-30 – 2019-12-31.

Skattekostnaden är schabloniserad.

Samtliga utvecklingskostnader kostnadsförs inom koncernen.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport kvartal 3, 2018/19: 7 maj 2019.

Granskning av revisor

Rapporten har ej varit föremål för granskning av koncernens revisorer.

Göteborg 5 februari 2019

InfraCom Group AB

Styrelsen

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom ca 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 31 miljoner kronor.