Halvårsrapport 2020, InfraCom Group AB (publ)

Halvårsrapport 2020 INFRACOM GROUP AB

HALVÅRET 2020 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättning: 107,0 Mkr (101,1 Mkr), 6 % tillväxt mot föregående år
 • Försäljningen fördelat på affärsområde:
  kommunikation 78,4 Mkr (79,1 Mkr), IT-drift 26,4 Mkr (20,0 Mkr) och datacenter 2,1 Mkr (2,3 Mkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 14,4 Mkr (10,2 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 24 % (21 %)
 • Resultat före skatt: 13,9 Mkr (9,5 Mkr)
 • Resultat per aktie: 0,45 kr (0,31 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 16,1 Mkr (18,2 Mkr)
 • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,8 Mkr

ANDRA KVARTALET 2020 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättning: 54,2 Mkr (51,7 Mkr), 5 % tillväxt mot föregående år
 • Försäljningen fördelat på affärsområde: kommunikation 40,0 Mkr (39,0 Mkr), IT-drift 13,1 Mkr (11,5 Mkr) och datacenter 1,1 Mkr (1,2 Mkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 13,2 Mkr (10,4 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 24 % (20 %)
 • Resultat före skatt: 7,2 Mkr (4,2 Mkr)
 • Resultat per aktie: 0,15 kr (0,08 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 5,7 Mkr (5,5 Mkr)
 • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,4 Mkr
 • Soliditeten per 2020-06-30: 60 % (48 %)
 • Totalt aktier per 2020-06-30: 30 875 036 (30 875 036)
  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Pandemin har påverkat bolaget på olika sätt. Kommunikationen med kunden har förändrats då anställda både inom InfraCom, samt även hos kunden, arbetar på distans. Bolagets tjänster inom ”arbetsplats som tjänst” har mött större efterfrågan samtidigt som kunder inom vissa branscher skalat ned sitt IT-stöd.Nettoeffekten av pandemin beräknas dock inte påverkat bolaget i en större utsträckning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

InfraCom förvärvade den 31 juli HDW Data Sweden AB. Bolaget är baserat i Stockholm och verkar inom IT-outsourcing. 2019 omsatte man 17,0 Mkr med en EBITDA om 3,7 Mkr.

Den 31 juli genomfördes även 3 inkråmsförvärv från MobiPlus konkursbo, som beräknas omsätta 15 – 20 Mkr på årsbasis:

”VIKAB” – Webbhotell

”Wavecom” – IT-infrastruktur”Retail Solutions” – Integrerade betallösningar

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: https://infracomgroup.se/investerare/

Göteborg 26 augusti 2020

InfraCom Group AB

Styrelsen

För eventuella frågor kontakta

Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under det förlängda verksamhetsåret 2018/19 (18 mån) omsatte InfraCom 294 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 60 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.