08.30 CEST / 2021-08-31 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Halvårsrapport 2021, InfraCom Group AB (publ)

Halvårsrapport 2021

ANDRA KVARTALET 2021 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning 72,0 Mkr (54,2 Mkr), 33 % tillväxt mot föregående år
Försäljningen fördelat på affärsområde InfraCom Communications 41,7 Mkr (33,4 Mkr) och InfraCom Managed Services 30,3 Mkr (20,8 Mkr)
Rörelseresultatet (EBIT) 16,0 Mkr (11,8 Mkr)
EBIT-marginal 22 % (22 %)
Resultat före skatt 15,6 Mkr (11,5 Mkr)
Resultat efter skatt per aktie 0,40 kr (0,29 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 15,6 Mkr (11,4 Mkr)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0,2 Mkr (0,4 Mkr)
Nettoskuld/justerad EBITDA x0,5 (x0,0)
Totalt aktier per 2021-06-30 31 114 284 (30 875 036), inga utspädningseffekter förekommer

 

HALVÅRET 2021 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning 130,3 Mkr (107,0 Mkr), 22 % tillväxt mot föregående år
Försäljningen fördelat på affärsområde InfraCom Communications 72,0 Mkr (64,8 Mkr) och InfraCom Managed Services 58,2 Mkr (42,2 Mkr)
Rörelseresultatet (EBIT) 28,4 Mkr (23,0 Mkr)
EBIT-marginal 22 % (22 %)
Resultat före skatt 27,8 Mkr (22,4 Mkr)
Resultat efter skatt per aktie 0,71 kr (0,57 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 28,3 Mkr (23,3 Mkr)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0,6 Mkr (0,8 Mkr)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Den 22 april 2021 avhölls bolagsstämman 2021 där det beslutades att ge en utdelning till aktieägarna om 15 438 Tkr (50 öre kr per aktie). Det beslutades även om att utfärda totalt 1 232 500 teckningsoptioner i två program riktade till anställda, nyckelpersoner, ledande befattningshavare och styrelse. Detta i syfte att skapa ett långsiktigt engagemang vilket bidrar till ökat intresse för verksamhet och framtida resultatutveckling inom koncernen. Programmen tecknades till 48 %.

Den 1 juni 2021 förvärvades InfraCom Condere AB (namnändrat augusti 2021) som är en whitelabel-återförsäljare till InfraCom inom affärsområde telefoni. Bolagets omsättning är ca 6,5 Mkr varav 2,3 Mkr kommer att elimineras vid konsolidering inom koncernen. Förvärvet genomfördes via en apportemission om 239 248 aktier till kursen 22,30 kronor (5,3 Mkr).
tillträds 1 juni 2021 och innebär en utspädning om 0,8 procent. Apportemissionen kommer att genomföras genom att en del av styrelsens befintliga bemyndigande att emittera aktier utnyttjas.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2020 omsatte InfraCom 224 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 54 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz