08.19 CEST / 2023-02-28 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom fördubblar affärsvolymen genom förvärv av Connect & Datatal och blir en ledande fullserviceleverantör av IT-lösningar med nationell närvaro

InfraCom fördubblar affärsvolymen genom förvärv av Connect & Datatal och blir en ledande fullserviceleverantör av IT-lösningar med nationell närvaro

InfraCom har ingått avtal om förvärv av Re Connect It i Sverige AB med org nr 556522-3939 (nedan benämnt ”Bolaget” eller ”Connect”) samt av Datatal AB med org nr 556614-7103 (nedan benämnt ”Datatal”). Connect är en fullserviceleverantör av IT-lösningar inom SME-segmentet som under det brutna räkenskapsåret 2021/22 (12 mån) preliminärt omsatte 406 miljoner kronor och redovisade en EBITDA om 21,6 miljoner kronor. Datatal är en mjukvaru- och applikationsutvecklare specialiserad på lösningar inom företagskommunikation som under det förkortade räkenskapsåret 2022 (9 mån) omsatte 6 miljoner kronor och redovisade en EBITDA om 0,1 miljoner kronor.

Genom samgåenden blir InfraCom en fullserviceleverantör med nationell närvaro och egna kontor från Malmö i söder till Östersund i norr. Två starka Göteborgsföretag går samman med målsättningen att inom kort omsätta över 1 miljard kronor. Datatal bedriver sin utvecklingsverksamhet från Visby och kompletterar InfraCom både med kompetens samt unik produktfunktionalitet. Koncernledningen förstärks i InfraCom med Patrick Olson (grundare Connect) som inträder som marknadschef och som tillsammans med koncernchefen Bo Kjellberg kommer att leda fortsatta M&A aktiviteter.

Connect etablerades 1997 och har under en period mellan 2015-2019 ingått i en Amerikansk koncern för att 2019 återgå till grundaren Patrick Olson med partners genom en management buy-out. Verksamheten sysselsätter ca 160 medarbetare och bedrivs inom fyra affärsområden: IT (121 miljoner kronor), Telefoni (103 miljoner kronor), Dokument (102 miljoner kronor) och Mötesteknik (80 miljoner kronor). Kundbasen består av ca 5 700 kunder inom främst SME-segmentet. Avtalsintäkter växer och uppgår för närvarande till ca 14 miljoner kronor per månad.

”Vi tar nu steget till att bli en nationell fullserviceleverantör inom IT och närmar oss 1 miljard kronor i årsomsättning med god lönsamhet och sneglar mot en notering på Nasdaq Small Cap. InfraCom är en supereffektiv fabrik som producerar och levererar kostnadseffektiva IT-lösningar. Connect är en perfect match för oss som en uppsökande och rådgivande ”marknadsapparat”. Dialogen med Patrick har funnits inom ramen för styrelsens arbete under en längre tid och nu gavs tillfälle att plocka ner bollen. Samtidigt tillförs koncernledning en stark företagsledare och bevisat duktig entreprenör. Det är glädjande att få möjligheten att leda ett samgående mellan två välskötta Göteborgsföretag och jag ser med tillförsikt fram mot att leda nästa tillväxtfas tillsammans med Patrick. Vi säkerställer nu de resurser och kompetenser inom InfraCom som krävs för etableringar på nya marknader.” säger Bo Kjellberg, VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ).

”Beslutet att låta Connect bli en del av InfraCom koncernen är det bästa för alla parter, inte minst för våra kunder. InfraCom är en etablerad och stark leveransfabrik och Connect är kundnära med en stark rådgivande säljorganisation. Jag ser mycket fram emot att arbeta vidare, nu iklädd en ännu starkare rustning redo för att hjälpa fler kunder på deras digitala resa ”. säger Patrick Olson, VD Re Connect It i Sverige AB och tillika majoritetsägare i Leeward.

Aktierna i Connect förväntas tillträdas den 3 april 2023 och rörelsevärdet uppgår på kassa och skuldfri basis preliminärt till 195 miljoner kronor (inklusive uppskattat värde av nedan angivna tilläggsköpeskillingar). Köpeskilling och uppskattad tilläggsköpeskilling fördelas enligt nedan betalningsmekanism:

  • cirka 100 miljoner kronor erläggs kontant på tillträdesdagen (slutligt belopp fastställs i tillträdesbokslut)
  • 55 miljoner kronor erläggs genom att köparen utfärdar en revers som på tillträdesdagen kvittas mot 1 821 795 nyemitterade aktier i InfraCom Group AB
  • uppskattningsvis erläggs 18 miljoner kronor som tilläggsköpeskilling 2024 baserat på uppfyllande av budget för perioden 1 april 2023 – 31 mars 2024 = EBITDA för angiven period uppgår till 36 miljoner kronor eller högre
  • uppskattningsvis erläggs 22 miljoner kronor som tilläggsköpeskilling 2025 baserat på uppfyllande av budget för perioden 1 april 2024 – 31 mars 2025 = EBITDA för angiven period uppgår till 44 miljoner kronor eller högre

Givet att Connects lönsamhet utvecklas bättre än budget, ska det noteras att det saknas övre beloppsbegränsning på tilläggsköpeskillingen, varför slutlig total köpeskilling kan bli högre än vad som angivits ovan. För det fall att ovan nämnda budgetar överträffas berättigas säljarna rätt till 50 % av överstigande EBITDA-resultatet efter avdrag för schabloniserad bolagsskatt.

Baserat på budget för 1 april 2023 – 30 mars 2024 motsvarar köpeskillingen en EV/EBITDA multipel om x5,4.

Emissionskursen är fastställd till 30,19 kronor och baseras på volymviktad handelskurs under perioden 30 januari 2023 till 24 februari 2023. Kvittningsemission genomförs genom att nyttja del av styrelsens befintliga bemyndigande, beslutat på årsstämma i InfraCom den 26 april 2022. Nyemissionen föranleder en utspädning av det totala antalet utestående aktier i InfraCom om 5,7 procent Aktierna tecknas pro-rata av respektive säljare (i) Leeward KI Holding nr 3 AB, (ii) C Björkman Redovisningskonsult AB och (iii) Sundén Communication AB. Var och en av säljarna har en 36 månaders lock-up på tecknade aktier (där avyttring av högst en 1/3 per av respektive säljares totala innehav tillåts var tolfte månad). Förbehållet uppfyllande av vissa i aktieöverlåtelseavtalet stadgade villkor för tillträde förväntas Aktierna tillträdas den 3 april 2023.

Förvärvet delfinansieras genom att InfraCom inom befintlig kreditram upptar förvärvsfinansiering om 77,5 miljoner kronor. Förvärvet förväntas bidra till ökat resultat per aktie.

Aktierna i Datatal tillträds 3 april 2023 och köpeskilling uppgår på kassa och skuldfri basis till 3,3 miljoner kronor och erläggs genom kontant betalning på tillträdesdagen. Säljare till aktierna i Datatal är Leeward KI Holding nr 3 AB och JSM Holding AB.

Utöver ovan angivna köpeskillingar beräknas transaktionskostnader preliminärt uppgå till ca: 1,5 miljoner kronor.

Det ska noteras att Connect och Datatal strukturellt har en lägre intjäningsförmåga än InfraCom och att styrelsen i och med förvärven förväntar sig att koncernens kommunicerade lönsamhetsmål (vad beträffar EBIT-marginal) ej fullt ut kommer att uppnås under kalenderåret 2023. Styrelsen avser under verksamhetsåret utvärdera organisation samt produktmix och utifrån nya förutsättningar revidera finansiella mål.

Köparens rådgivare i transaktionen har varit Montell & Partners genom ansvarig partner Christian Dahlqvist (kommersiellt), Grant Thornton genom ansvarig partner Mats Fagerlund (finansiellt och skatt) och Setterwalls genom ansvarig advokat Marcus Olausson (legalt).

Denna information är sådan information som InfraCom Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 28 februari 2023.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2022 omsatte InfraCom 352 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 68 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz