InfraCom förvärvar Centiljon

Göteborg 2024-05-08

 InfraCom förvärvar Centiljon

InfraCom har ingått avtal om förvärv av Centiljon IT-Consulting AB med org.nr 556800-6018 (nedan benämnt ”Bolaget” eller ” Centiljon”). Centiljon är på sin regionala marknad tongivande inom IT-infrastruktur för SME-segmentet. Bolaget omsatte 20,6 Mkr under 2023 och redovisade ett EBIT-resultat om 1,4 Mkr. Aktierna tillträds 15 maj 2024 och maximal köpeskilling uppgår till 14,0 Mkr.

Centiljon etablerades 2010 och sysselsätter ett 6 medarbetare och är ett IT-driftbolag med egen hosting, fiber infrastruktur och serverdrift kopplat med kundnära konsulter. Genom att digitaliserar sina kunder flyttas kundens verksamhetssystem till den centrala driften. Bolaget har kontor i Stockholm och kommer efter sommaren flytta samman med InfraComs övriga konsultverksamhet som är belägen i Solna.

Företrädarna Björn Sandberg, Christopher Boll, Patrik Hugg, Peter Öijerholm och Jonas Norberg blir alla aktieägare i InfraCom och kommer att fortsätta sina anställningar på oförändrade villkor.

Björn med kollegor kommer stärka upp vårt lokala erbjudande samt stärka upp regionens konsultorganisation vilket kommer skapa synergier och bredare närvaro för både InfraCom och Centiljons kunder. Välkommen till InfraCom. säger Bo Kjellberg, VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ)

Aktierna i Centiljon förväntas tillträdas den 15 maj 2024 och på tillträdesdagen erläggs ovillkorad köpeskilling om 11,0 Mkr varav 3,0 Mkr erläggs i form av nyemitterade aktier i InfraCom. Under förutsättning att Bolaget uppnår budgeterat resultat under kommande verksamhetsperioder juni 2024 – maj 2025 och juni 2025 – maj 2026 där genomsnittligt EBIT-resultatet ska förbättras till 2,5 Mkr per år så utgår en tilläggsköpeskilling om maximalt 3,0 Mkr.

Baserat på budget för ovan angivna perioder så uppgår EV/EBITDA multipeln till ca x5.0.

Emissionskursen uppgår till 31,85 kr och då motsvara 20 dagars volymviktad handelskurs. Aktierna tecknas pro-rata av respektive säljare.

Var och en av säljarna har en 36 månaders lock-up på tecknade aktier (där avyttring av högst en 1/3 per av respektive säljares totala innehav tillåts var tolfte månad).

Förvärvet delfinansieras genom att InfraCom inom befintlig kreditram upptar förvärvsfinansiering om högst 5,5 Mkr. Förvärvet förväntas bidra till ökat resultat per aktie.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under 2023 omsatte InfraCom 723 miljoner kronor och redovisade ett EBIT-resultat om 90 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz