08.27 CEST / 2023-09-19 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom förvärvar partner – ComCenter

InfraCom förvärvar partner – ComCenter

InfraCom har ingått avtal om förvärv av ComCenter i Jönköping Aktiebolag med org.nr 556577-7041 (nedan benämnt ”Bolaget” eller ”ComCenter”). ComCenter är på sin regionala marknad ledande inom kommunikationslösningar för SME-segmentet. Bolaget omsatte 54 Mkr under det brutna räkenskapsåret 2021/22 och redovisade ett EBIT-resultat om 7,2 Mkr. ComCenter är InfraComs andra partnerförvärv. Aktierna tillträds 8 januari 2024 och maximal köpeskilling uppgår till 55 Mkr.

ComCenter etablerades 1999 och sysselsätter ett 15-tal medarbetare och har utvecklats till att bli InfraComs enskilt viktigaste partner. Säljare av Bolaget är ComCenter Holding AB och Rommedahl Production AB. Företrädarna Joacim Alebro, Thomas Brolin, Magnus Ferbe och Anton Rommedahl blir alla aktieägare i InfraCom och kommer att fortsätta sina anställningar på oförändrade villkor. Företrädaren Joakim Tingman kommer att bli aktieägare och arbeta på konsultbasis.

”ComCenter har en unik position på sin regionala marknad, genom förvärvet exekverar vi på vår strategi att integrera framåt och att komma närmare slutkund. Dessutom passar ComCenters verksamhet geografiskt mycket väl in i vår nya kostym då vi saknar egen etablering i Jönköping. Det här kanske är det enklaste förvärvet som vi gör för vi känner varandra väl och arbetar redan integrerat i våra IT- och affärssystem.” säger Bo Kjellberg, VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ)

”ComCenter tog för tio år sedan steget från fristående återförsäljare inom telekom till att bli egen operatör och direkt erbjuda våra kunder tjänster inom telefoni, Internet med tillhörande hårdvara och infrastruktur. Denna resa har varit mycket framgångsrik och vi har gjort den i tätt samarbete med InfraCom. Att ta ”nästa steg” och bli en del av InfraCom är ett lika självklart som naturligt val på vår resa. Nu kan vi ge våra kunder samtliga fördelar och resurser som InfraCom har att erbjuda samtidigt som vi fortsätter att verka lokalt från Jönköping med vårt starka engagemang som gör oss till första val såväl för kunder som för våra duktiga medarbetare.” säger Joacim Ahlebro, VD ComCenter

Aktierna i ComCenter förväntas tillträdas den 8 januari 2024 och på tillträdesdagen erläggs ovillkorad köpeskilling om 45 Mkr varav 15 Mkr erläggs i form av nyemitterade aktier i InfraCom. Under förutsättning att Bolaget uppnår budgeterat resultat under båda kalenderåren 2024 och 2025 där EBIT-resultatet ska ökas till 10 Mkr per år så utgår en tilläggsköpeskilling om 10 Mkr.

Baserat på budget för 2024 uppgår EV/EBITDA multipeln till ca x5.0.

Emissionskursen ska fastställas på Tillträdesdagen och då motsvara 20 dagars volymviktad handelskurs. Aktierna tecknas pro-rata av respektive säljare (i) ComCenter Holding AB och (ii) Rommedahl Production AB. Var och en av säljarna har en 36 månaders lock-up på tecknade aktier (där avyttring av högst en 1/3 per av respektive säljares totala innehav tillåts var tolfte månad).

Förvärvet delfinansieras genom att InfraCom inom befintlig kreditram upptar förvärvsfinansiering om högst 22,5 miljoner kronor. Förvärvet förväntas bidra till ökat resultat per aktie.

Det ska noteras att ca 11 Mkr av ComCenters försäljning kommer att elimineras i koncernresultaträkning då detta avser inköp från InfraCom.

Denna information är sådan information som InfraCom Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 19 september 2023.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2022 omsatte InfraCom 352 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 68 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz