14.48 CEST / 2022-10-10 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom förvärvar Quality of Service

InfraCom förvärvar Quality of Service

InfraCom har idag ingått avtal om förvärv av Quality of Service Holding AB org nr 559134-7314 (”Quality of Service eller Bolaget”). Genom förvärvet utökar infraCom ytterligare sin närvaro i Stockholmsområdet inom affärsområde Managed Services. Quality of Service har sedan starten 2005 arbetat målmedvetet och strukturerat med att bygga upp en bred verksamhet inom IT-drift, molntjänster och nätverk, där kvalité och kundens IT-behov kontinuerligt har varit i fokus.

Quality of Service har under det brutna räkenskapsåret 2021/22 omsatt 36 miljoner kronor med en EBITDA om ca 4,0 miljoner kronor. Aktierna tillträds 1 november 2022. Köpeskillingen på kassa och skuldfri basis uppgår till maximalt 27 miljoner kronor, varav 16,5 miljoner kronor erläggs genom kontant betalning på tillträdesdagen, och 7,5 miljoner kronor genom apportemission av 336 474 aktier i InfraCom Group AB (publ). Teckningskurs är fastställd till 22,29 kronor vilket motsvarar genomsnittlig volymviktad handelskurs under perioden 12 september 2022 till 7 oktober 2022. Resterande del, 3,0 miljoner kronor erläggs genom kontant betalning och är villkorade till budgetuppfyllnad under kalenderår 2023 och 2024. För full utbetalning skall Bolaget öka intjäningsförmågan med 10 procent per år under kalenderåren 2023 och 2024.

Quality of Service är moderbolag för de helägda dotterbolagen Quality of Service Networks Sweden AB org nr 556705-3515, Quality of Service IT Sweden AB org nr 556689-1338 samt Quality of Service Cloud Int AB org nr 556820-7590.

Säljare är grundarna via respektive bolag; Sockerlagret Holding (Johan Yung Hagén), Hellmalm Holding AB (Magnus Hellmalm) samt Sockerparken Holding AB (Mattias Andersson). Samtliga kommer fortsatt att vara verksamma inom Bolaget.

”Det är fantastiskt roligt att vi kan förvärva denna grupp som är en blåkopia av oss själva! Vi får in kompetens inom cloudlösningar, Microsoftprodukter, Google Workplace och Amazon, samt får tillgång till en infrastruktur inom fiberinternet i Stockholm som kan nyttjas av övriga InfraCom-kunder. Vi uppfattar förvärvet som strategiskt viktigt för infraComs erbjudande i Stockholmsregionen”, kommenterar Bo Kjellberg, VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ).

”Det känns oerhört bra att gå samman med branschkollegan InfraCom som delar vår bild av vad som krävs för att möta och överträffa kundens önskemål. Samgåendet gör oss till en starkare och bättre IT-partner för våra kunder. Vi känner även att detta ger stora fördelar för vår personal som nu ges mer möjlighet att utvecklas i en större organisation”, kommenterar Johan Yung Hagén, VD Quality of Service.

Köpeskillingen för aktierna motsvarar en EV/EBITDA multipel om cirka x5,2 baserat på budget 2023 och 2024. Förvärvet förväntas bidra till ökat resultat per aktie. Köpeskilling finansieras dels genom bolagets egna medel, dels genom upplåning inom befintlig kreditram.

Säljarna har en 36 månaders lock-up på tecknade aktier (1/3 per år). Aktierna tillträds 1/11 – 2022 och innebär en utspädning om 1,1 procent. Apportemissionen kommer att genomföras genom att en del av styrelsens befintliga bemyndigande att emittera aktier utnyttjas.

Denna information är sådan information som InfraCom Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 10 oktober 2022.

 

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2021 omsatte InfraCom 270 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 58 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz