16.57 CEST / 2022-08-30 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom utvidgar sin verksamhet i Stockholm via förvärv av IT-infrastrukturbolaget Trust-IT

InfraCom utvidgar sin verksamhet i Stockholm via förvärv av IT-infrastrukturbolaget Trust-IT

InfraCom har idag ingått avtal om förvärv av Trust-IT Sweden AB org nr 556538-4699 (”Trust-IT eller Bolaget”). Därmed utökar infraCom sin närvaro i Stockholmsområdet inom affärsområde Managed Services. Trust-IT har under hela 25 års tid arbetat med IT-drift och molntjänster riktat till krävande företagskunder. Verksamheten innefattar även en projektverksamhet som stöder kunden inom rådgivning, molntjänster och systemutveckling.

Trust-IT omsatte ca 40 miljoner kronor under det brutna räkenskapsåret 2021/2022 med en EBITDA om ca 5,9 miljoner kronor. Aktierna tillträds 1 september 2022. Köpeskillingen på kassa och skuldfri basis uppgår till maximalt 37,5 miljoner kronor, varav 27,5 miljoner kronor erläggs genom kontant betalning på tillträdesdagen och 7,5 miljoner kronor genom apportemission av 302 626 aktier i InfraCom Group AB (publ). Teckningskurs är fastställd till 24,78 kronor vilket motsvarar genomsnittlig volymviktad handelskurs under perioden 1/8 2022 till 26/8 2022. Resterande del, 2,5 miljoner kronor erläggs genom kontant betalning och är villkorade till budgetuppfyllnad för perioden 1/10 2022 till 30/9 2024.

Säljare är Jimmy Jilg, Bengt Johansson samt en icke operativ minoritetsägare. Jimmy Jilg och Bengt Johansson kommer fortsatt att vara verksamma inom Bolaget.

”Det känns väldigt roligt att vi lyckats förvärva det fina Bolaget Trust-IT. Genom affären befästs och utvecklas InfraComs Stockholmsnärvaro inom affärsområde Managed Services samt ett paradigmskifte uppstår för hela InfraCom-familjen i och med att vi får med en utvecklad projektverksamhet, att bygga vidare på även inom övriga verksamhetsgrenar.”, kommenterar Bo Kjellberg, VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ).

”Det känns spännande och rätt i tiden att få vara med på en tillväxtresa tillsammans med InfraCom. Vi som bolag kompletterar varandra på ett bra sätt och kommer nu kunna erbjuda flera kompletterande tjänster som våra kunder efterfrågar samtidigt som vi stärker upp konsultverksamheten. Det slutliga beslutet till att vi valde ett samgående är att vi som bolag har samma höga krav och syn på att ge våra kunder den bästa servicen på marknaden”, kommenterar Jimmy Jilg, VD Trust-IT.

Köpeskillingen för aktierna motsvarar en EV/EBITDA multipel om cirka x6,3. Förvärvet förväntas bidra till ökat resultat per aktie. Köpeskilling finansieras dels genom bolagets egna medel samt genom upplåning.

Säljarna har en 36 månaders lock-up på tecknade aktier (1/3 per år). Aktierna tillträds 1/9 – 2022 och innebär en utspädning om 1,0 procent. Apportemissionen kommer att genomföras genom att en del av styrelsens befintliga bemyndigande att emittera aktier utnyttjas.

Denna information är sådan information som InfraCom Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 30 augusti 2022.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2021 omsatte InfraCom 270 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 58 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz