on, mar 27, 2019 08:30 CET

InfraCom växer genom förvärv av IT-outsourcing bolaget Netono AB

InfraCom har ingått avtal om förvärv av IT-drift bolaget Netono AB org nr 556709-5640 (”Netono”), som vuxit stabilt genom åren sedan starten år 2006. År 2018 omsätter bolaget 21,5 miljoner kronor och redovisade ett EBITDA-resultat om 8,3 miljoner kronor. Bolaget verkar inom IT-outsourcing och erbjuder ”arbetsplats som tjänst” samt systemdrift där Netono är kundföretagets hela IT-avdelning. Med automatisering och smarta fjärrsystem sänker Netono kundens totala IT-budget samtidigt som slutanvändaren får hög servicegrad. Omsättningen fördelar sig primärt på avtalsintäkter för tjänster och supportavtal.

Säljare är bolagets grundare Jens Larsson (genom Netono Holding AB) som fortsatt kommer att vara verksam som VD i bolaget, Jens kommer också genom transaktionen att bli en betydelsefull aktieägare i InfraCom.

Köpeskillingen uppgår till 23,6 miljoner kronor på kassa och skuldfri basis och erläggs genom kontant betalning om 13,6 miljoner kronor samt 10 miljoner kronor som erläggs genom apportemission av 931 966 aktier till en kurs om 10,73 kronor (pris per aktie motsvarar genomsnittlig volymviktad handelskurs under perioden 12 mars till 25 mars 2019). Härutöver finns en tilläggsköpeskilling som är maximerad till 8 miljoner kronor fördelad på a) högst 4 miljoner kronor beräknat på Netonos ekonomiska utfall under perioden 1/5 2019 – 31/4 2020 och b) högst 4 miljoner kronor beräknat på Netonos ekonomiska utfall under perioden 1/5 2020 – 31/4 2021. Maximalt utfall förutsätter att Netono redovisar ett EBITDA-resultat för var och ett av de två perioderna som är högre än 8,0 miljoner kronor samt årlig volymtillväxt om lägst 10 %.

”Jag är mycket glad över att välkomna Netono och Jens till InfraCom-familjen. Jens förväntas bli ett starkt tillskott i vår ledningsgrupp och har uppvisat oerhörda kvalitéer i sin roll som entreprenör. Genom affären förväntas han också bli InfraComs fjärde största aktieägare. InfraCom fortsätter att förflyttar sin position framåt i värdekedjan och kan nu erbjuda komplett IT-drift”, säger Bo Kjellberg, VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ)

”Det är med förväntan och entusiasm som vi blir en del av InfraCom Group. Vi ser stora möjligheter till att utöka vår affär samt kunna erbjuda en komplettare tjänst genom samarbete med övriga bolag i gruppen. Vi ser också att InfraComs erfarna styrelse blir ett stort stöd för bolaget i dess nästa tillväxtsteg. Ett steg som innebär att vi lyfter befintliga kunder samt attraherar nya kunder inom andra segment”, säger Jens Larsson, VD Netono AB

Köpeskillingen för aktierna motsvarar en EV/EBITDA multipel om cirka x4.0. Förvärvet förväntas bidra till ett ökat resultat per aktie under verksamhetsårets fjärde kvartal. InfraCom avser finansiera ovillkorad del av köpeskillingen genom upptagande av förvärvslån om 13,6 miljoner kronor.

Netono Holding AB har en 36 månaders lock-up på tecknade aktier (1/3 per år). Aktierna tillträds 29 april 2019. Apportemissionen kommer att genomföras genom att en del av styrelsens befintliga bemyndigande att emittera aktier utnyttjas.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som InfraCom ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2019 kl 08.30.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 31 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz