to, sep 27, 2018 08:30 CET

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Se kallelse

Aktieägarna i InfraCom Group AB (publ), 559111-0787, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 oktober 2018, kl. 17.00, i bolagets lokaler på Gamlestadsvägen 1 i Göteborg.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 19 oktober 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast 19 oktober 2018, kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post info@infracomgroup.se eller skriftligen till bolaget under adress: Infracom Group AB (publ), Gamlestadsvägen 1, 415 02 Göteborg.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 19 oktober 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 19 oktober 2018.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år (om det särskilt anges). Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslag till dagordning

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut

a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall,

koncernresultat- och koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna

9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

11. Godkännande av ny bolagsordning

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Styrelsens m.fl. förslag till beslut

Punkt 1

Oskar Säfström föreslås till stämmans ordförande.

Punkt 8

Aktieägare representerande minst 81 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att de ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med 65 000 kronor per extern ledamot och att ordföranden arvoderas med 65 000 kronor.

Revisorns ersättning föreslås utgå mot godkänd räkning.

Punkt 9

Aktieägare representerande minst 81 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleant. Vidare föreslås att stämman fattar beslut om omval av Oskar Säfström, Jörgen Lager, Anna Petre och Bo Kjellberg till ordinarie styrelseledamöter. Oskar Säfström föreslås till Styrelsens ordförande. Bolaget har ingen formell valberedning men de 3 största ägarna har diskuterat styrelsens sammansättning och arbetet under året.

Styrelsen föreslår stämman omval av KPMG Bohlins AB som revisionsbolag med Fredrik Waern och Henrik Blom som ansvariga revisorer.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 000 000 kronor.

Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre ägarstruktur.

Emissionen skall kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i 13 kap. aktiebolagslagen (2005:551) iakttas.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman antar ny bolagsordning där bolaget byter räkenskapsår till kalenderår samt där beloppsgränser för aktiekapital ändras till 25 000 000 – 100 000 000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. Fullständigt förslag till ny bolagsordning bifogas.

För giltigt beslut enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 27 201 000, av vilka aktier inga ägs av bolaget.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och övriga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017/18 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Gamlestadsvägen 1 i Göteborg, och på bolagets hemsida infracomgroup.se, från och med den 4 oktober 2018 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

____________________

Styrelsen i InfraCom Group AB (publ)

Göteborg i september 2018
InfraCom Group AB (publ)
infracomgroup.se

BILAGA 1

Bolagsordning för Infracom Group Aktiebolag, 559111-0787

§ 1 Firma

Bolagets firma är Infracom Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning, förvaltning och utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten i koncernen skall bedriva utveckling och försäljning av IT-, telefoni- och kommunikationstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter samt högst två (2) suppleanter. Styrelsen väljs på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisor

Bolaget ska utse en till två revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före bolagsstämman

§ 9 Ärenden på årsstämman

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

13. Val av ordförande vid stämman

14. Upprättande och godkännande av röstlängd

15. Godkännande av förslag till dagordning

16. Val av en eller flera justeringsmän

17. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

18. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

19. Beslut

a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall,

koncernresultat- och koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

20. fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna

21. val av styrelse samt revisor/revisorer

22. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.