ons, apr 23, 2020 09:00 CET

Kommuniké från årsstämma 2020

Kommuniké från årsstämma 2020

Enligt kallelse publicerad den 25 mars 2020 i Post och Inrikes Tidningar, på bolagets hemsida och genom notis i Dagens industri att kallelse skett, avhölls årsstämma i InfraCom Group AB (publ), org. nr. 559111-0787, den 22 april 2020.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2020 i InfraCom:

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes
 • Stämman beslutade att det fria kapitalet skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföras i ny räkning i
 • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet
 • Styrelsen skall, för tiden intill nästa bolagsstämma har avhållits, bestå̊ av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter
 • Ersättning till externa styrelseledamöter ska utgå med 80 000 kr, med extern ledamot avses ledamot som inte är anställda i bolaget
 • Ersättning till bolagets revisor skall utgå̊ enligt godkänd räkning
 • Styrelsen skall för tiden intill nästa bolagsstämma ha avhållits bestå̊ av:
  • Oskar Säfström, ordföande (omval)
  • Anna Petre (omval)
  • Jörgen lager (omval)
  • Bo Kjellberg (omval)
  • Johan Löfvenholm (nyval)
 • Stämman valde KPMG AB som revisionsbolag med Henrik Blom som huvudansvarig revisor samt personval av Fredrik Waern.
 • Styrelsen bemyndigades att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 000 000 kronor
 • Stämman antog principer för tillsättande av valberedning, valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget baserat på den sista handelsdagen i augusti.
 • Stämman antog principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, stämman fattar beslut om att välja samtliga styrelseledamöter förutom Bo Kjellberg till styrelsens ersättningskommitté
 • Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt. Vid årsstämman var ca 73 procent av InfraComs aktier och röster representerade.
Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2018/19 (18 månader) omsatte InfraCom 294 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 60 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg
VD
031 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström
styrelseordförande
073 920 45 33
oskar@safstrom.biz