18.19 CEST / 2021-04-22 / Infracom Group AB

Kommuniké från årsstämma i InfraCom Group AB (publ) den 22 april 2021

Kommuniké från årsstämma 2021

Idag den 22 april 2021 hölls årsstämma i InfraCom Group AB (publ) (”InfraCom” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Utdelning

Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Utdelningen skall totalt uppgå till 15 437 518 kronor, motsvarande  50 öre per aktie.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att ersättning till externa styrelseledamöter ska utgå med 80 000 kr, med extern ledamot avses ledamot som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Oskar Säfström, Bo Kjellberg, Anna Petre och Johan Löfvenholm till ordinarie styrelseledamöter. Vidare nyvaldes Erik Fischbeck. Oskar Säfström valdes till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde KPMG som revisionsbolag med Henrik Blom som huvudansvarig revisor. Fredrik Waern valdes till revisor.

Principer för tillsättande av valberedning

Stämman antog principer för tillsättande av valberedning, valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget baserat på den sista handelsdagen i augusti.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Stämman antog principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen där Bolaget bl a skall erbjuda villkor som är marknadsmässiga och den individuella ersättningen ska baseras på befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och presentation.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 000 000 kronor.

Beslut om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda genom (a) riktad nyemission av teckningsoptioner (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman fattade beslut om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i Bolaget genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1”). Högst 1 102 500 teckningsoptioner ska ges ut. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Bolagets helägda dotterbolag InfraCom Communications AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i InfraCom Group koncernen. Teckningsoptionerna ska av InfraCom Communications AB, vid ett eller flera tillfällen, överlåtas till anställda i InfraCom Group koncernen i enlighet med angivna riktlinjer. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 förutsätter att den anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas. Vid antagande av att samtliga 1 102 500 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 1 102 500 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 3,45 procent av det totala antalet aktier och röster. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2020 hade i sådant fall minskat med ca 0,02 kronor från 0,61 kronor till 0,59 kronor. Ovanstående gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren.

Beslut om införande av incitamentsprogram för styrelseledamöter genom (a) riktad nyemission av teckningsoptioner (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman fattade beslut om ett incitamentsprogram för utvalda styrelseledamöter i Bolaget genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2”). Högst 130 000 teckningsoptioner ska ges ut. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Bolagets helägda dotterbolag InfraCom Communications AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter i InfraCom Group AB. Teckningsoptionerna ska av InfraCom Communications AB, vid ett eller flera tillfällen, överlåtas till utvalda styrelseledamöter i InfraCom Group AB i enlighet med angivna riktlinjer. Vid antagande av att samtliga 130 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 130 000 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 0,42 procent av det totala antalet aktier och röster. Nyckeltalet resultat per aktie, 0,61 kronor för helåret 2020, hade i sådant fall inte påverkats av utspädningen. Ovanstående gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren.

 

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2020 omsatte InfraCom 224 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 54 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

 

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz