12.49 CEST / 2022-04-27 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Kommuniké från årsstämma i InfraCom Group AB (publ) den 26 april 2022

Den 26 april 2022 hölls årsstämma i InfraCom Group AB (publ) (”InfraCom” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Utdelning
Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Utdelningen skall totalt uppgå till 15 557 142 kronor, motsvarande 50 öre per aktie.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade att ersättning till externa styrelseledamöter ska utgå med 80 000 kr, med extern ledamot avses ledamot som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja Oskar Säfström, Bo Kjellberg, Anna Petre, Erik Fischbeck och Johan Löfvenholm till ordinarie styrelseledamöter. Oskar Säfström valdes till styrelsens ordförande.
Stämman omvalde KPMG som revisionsbolag med Henrik Blom som huvudansvarig revisor. Fredrik Waern valdes till revisor.

Principer för tillsättande av valberedning
Stämman antog principer för tillsättande av valberedning, valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget baserat på den sista handelsdagen i augusti.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Stämman antog principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen där Bolaget bl a skall erbjuda villkor som är marknadsmässiga och den individuella ersättningen ska baseras på befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och presentation.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Styrelsen bemyndigades att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 000 000 kronor.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2021 omsatte InfraCom 270 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 58 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg
VD
031 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström
styrelseordförande
073 920 45 33
oskar@safstrom.biz