fr, okt 26, 2018 08:30 CET

Kommuniké från årsstämma 2018

Kommuniké från årsstämma 2018

Enligt kallelse publicerad den 27 september 2018 i Post och Inrikes Tidningar, på bolagets hemsida och genom notis i Dagens industri att kallelse skett, avhölls årsstämma i InfraCom Group AB (publ), org. nr. 559111-0787, den 25 oktober 2018.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2018 i InfraCom:

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes
 • Stämman beslutade att det fria kapitalet skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföras i ny räkning
 • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet
 • Styrelsen skall, för tiden intill nästa bolagsstämma har avhållits, bestå̊ av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter
 • Ersättning till externa styrelseledamöter ska utgå med 65 000 kr, med extern ledamot avses ledamot som inte är anställda i bolaget
 • Ersättning till bolagets revisor skall utgå̊ enligt godkänd räkning
 • Styrelsen skall för tiden intill nästa bolagsstämma ha avhållits bestå̊ av:
  • Oskar Säfström (omval)
  • Anna Petre (omval)
  • Jörgen lager (omval)
  • Bo Kjellberg (omval)
 • Stämman valde KPMG AB som revisionsbolag med Henrik Blom som huvudansvarig revisor och Fredrik Waern
 • Styrelsen bemyndigades att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 000 000 kronor
 • Stämman antog ny bolagsordning där bolaget byter räkenskapsår till kalenderår samt där beloppsgränser för aktiekapital ändras till 25 000 000 – 100 000 000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000

Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt. Vid årsstämman var ca 77 procent av InfraComs aktier och röster representerade.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom ca 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 31 miljoner kronor.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz