ti, maj 07, 2019 09:51 CET

Delårsrapport kvartal 3 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)

Delårsrapport kvartal 3 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)

TREDJE KVARTALET 2018/19 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättning: 49,4 Mkr (30,4 Mkr), 63 procents tillväxt mot föregående år
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 10,8 Mkr (7,5 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 22 procent (24 procent)
 • Resultat före skatt: 5,4 Mkr (4,9 Mkr)
 • Resultat per aktie: 0,13 kr (0,13 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 12,7 Mkr (6,8 Mkr)
 • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 1,0 Mkr
 • Soliditeten per 2019-03-31: 43 % (32 %)
 • Antal registrerade aktier per 2019-03-31: 28 043 070

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2018/19 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättning: 137,3 Mkr (87,8 Mkr), 56 procents tillväxt mot föregående år
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 28,3 Mkr (21,0 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 21 procent (24 procent)
 • Resultat före skatt: 12,8 Mkr (12,9 Mkr)
 • Resultat per aktie: 0,28 kr (0,33 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 28,9 Mkr (18,9 Mkr)
 • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 1,0 Mkr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Den 27 mars 2019 tecknades avtal angående förvärv av samtliga aktier i Netono AB. Netono har under räkenskapsåret 2018 en omsättning på 21,5 Mkr och ett EBITDA resultat om 8,3 Mkr. Bolaget verkar inom IT-outsourcing och erbjuder ”arbetsplats som tjänst” samt systemdrift där Netono är kundföretagets hela IT-avdelning. Med automatisering och smarta fjärrsystem sänker Netono kundens totala IT-budget samtidigt som slutanvändaren får hög servicegrad. Omsättningen fördelar sig primärt på avtalsintäkter för tjänster och supportavtal.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 29 april 2019 tillträdde InfraCom som ägare i Netono AB.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på:

https://infracomgroup.se/investerare/

Informationen i denna delårsrapport är sådan som InfraCom Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2019.

Bo Kjellberg, Verkställande Direktör

För eventuella frågor kontakta

Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 31 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.