mån, juni 24, 2019 18:00 CET

Spridningsemissionen i InfraCom Group övertecknad – Bolaget tillförs cirka 20,4 MSEK samt cirka 1 900 nya aktieägare

Det slutgiltiga utfallet i InfraCom Group AB:s (publ) (”InfraCom” eller ”Bolaget”) spridningsemission, för vilken anmälningsperioden avslutades den 20 juni 2019 (”Spridningsemissionen”), visar att anmälningar för teckning av cirka 3 480 000 aktier inkommit, motsvarande cirka 183 procent av det erbjudna antalet aktier. Teckningskursen har fastställts till 10,76 kronor per aktie. Samtliga aktier i nyemissionen har tecknats och styrelsen har idag beslutat om tilldelning av samtliga 1 900 000 aktier i Spridningsemissionen enligt de tilldelningsprinciper som tidigare meddelats.

Spridningsemissionen i sammandrag
Som offentliggjordes i pressmeddelande den 4 juni 2019 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman den 25 oktober 2018, om Spridningsemissionen som omfattade högst 1 900 000 nya aktier (motsvarande en teckningslikvid om högst 2,5 miljoner euro) och riktade sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med Spridningsemissionen, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien samt tillföra ytterligare kapital för fortsatt expansion både genom förvärv och organiskt.

Utfallet
Anmälningar för teckning i Spridningsemissionen uppgår till cirka 183 procent av nyemissionen motsvarande cirka 3 480 000 aktier, vilket innebär att Spridningsemissionen övertecknades. I enlighet med de tilldelningsprinciper som tidigare meddelats har styrelsen idag beslutat om tilldelning av 1 900 000 aktier och Bolaget tillförs därmed cirka 1 900 nya aktieägare. Teckningskursen har fastställts till 10,76 kronor per aktie, vilket baseras på den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden 5 juni till och med 20 juni 2019 med en rabatt om 8 procent. Bolaget tillförs därmed en emissionslikvid om cirka 20,4 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,3 miljoner kronor. Den stärkta finansiella ställning som tillförs Bolaget genom likviden i Erbjudandet möjliggör en fortsatt utveckling av Bolaget och dess verksamhet samt ge viss operationell flexibilitet för ytterligare expansion, både genom förvärv och organiskt.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 30 875 036 aktier vilket är en ökning med 1 900 000 aktier. Genom Spridningsemissionen ökar aktiekapitalet med 1 900 000 kronor från 28 975 036 kronor till 30 875 036 kronor.

Bo Kjellberg, CEO InfraCom kommenterar utfallet ”Det är fantastiskt rolig att vår spridningsemission fått ett så positivt mottagande på marknaden och jag välkomnar våra 1 900 nya aktieägare ombord på vår tillväxtresa”.

Rådgivare
Avanza agerar finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Morris AB är legal rådgivare till InfraCom i samband med Spridningsemissionen.

Tilldelning i Spridningsemissionen
Tilldelning till de personer som tecknat aktier via Avanza beräknas synas på konto runt den 25 juni 2019. Besked om tilldelning till de som tecknat aktier via anmälningssedel beräknas distribueras den 25 juni 2019 genom utskick av avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 27 juni 2019, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 31 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information kontakta:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz

Denna information är sådan information som InfraCom Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2019 vid den tidpunkt som är angiven av InfraCom Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i InfraCom i någon sådan jurisdiktion, varken från InfraCom eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Avanza Bank AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Avanza Bank AB agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Avanza Bank AB är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns ”Prospektdirektivet”). Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Erbjudandet.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) ”kvalificerade investerare” som är (a) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (b) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”bedömer”, ”antar”, ”förutser”, ”kan”, ”vill”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”anser”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck som identifierar information som är framåtriktad. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att framåtriktade uttalanden blir felaktiga eller en uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har InfraComs aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på InfraComs aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att InfraComs aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i InfraComs aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.