18.00 CEST / 2023-05-30 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Teckning och överlåtelse av teckningsoptioner i InfraCom

Teckning och överlåtelse av teckningsoptioner i InfraCom

I enlighet med beslut angående incitamentsprogram på årsstämman den 27 april 2023 i InfraCom Group AB (publ) genomfördes en riktad emission om totalt 1 110 000 teckningsoptioner inom ramen för ”teckningsoptioner serie 2023/2026:1” samt  80 000 teckningsoptioner  inom ramen för ”teckningsoptioner serie 2023/2026:2” till dotterbolaget InfraCom Communications AB. Dotterbolaget har sedan rätt att vidareöverlåta dessa till anställda inom koncernen samt styrelsemedlemmar, enligt antaget stämmobeslut.

Efter att teckningstiden har löpt ut har 25 personer tecknat sig för 195 500 teckningsoptioner vilket motsvarar 16 % av det maximala antalet teckningsoptioner i de båda programmen. Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 3,89 kronor per teckningsoption vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde som är fastställt efter Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till en nyteckning av en (1) aktie i bolaget till en kurs om 40,80 kronor. Teckningen av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 15 maj 2026 fram till och med den 30 juni 2026. Resterande, ännu ej tecknade teckningsoptioner i ”teckningsoptioner serie 2023/2026:1”, kommer att fram till nästa årsstämma finns tillgängliga i dotterbolaget InfraCom Communications AB för eventuella erbjudanden till anställda. Nuvarande teckning av 195 500 teckningsoptioner innebär att, vid utnyttjande för teckning av nya aktier, så ökar bolagets aktiekapital med 195 500 kronor medförande en utspädningseffekt om 0,57 procent av det totala antalet aktier och röster.

Vid antagande av att samtliga 1 190 000 teckningsoptioner i de två incitamentsprogrammen utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 1 190 000 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 3,39 procent av det totala antalet aktier och röster.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2022 omsatte InfraCom 352 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 68 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz