Delårsrapport kvartal 3 2020

TREDJE KVARTALET 2020 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättning: 54,2 Mkr (50,0 Mkr), 8 % tillväxt mot föregående år
 • Försäljningen fördelat på affärsområde:
  InfraCom Communications 30,8 Mkr (28,8 Mkr) och InfraCom Managed Services 23,4 Mkr (21,2 Mkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 13,2 Mkr (11,3 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 24 % (23 %)
 • Resultat före skatt: 6,4 Mkr (4,9 Mkr)
 • Resultat efter skatt per aktie: 0,15 kr (0,09 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 12,8 Mkr (- 4,6 Mkr)
 • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,9 Mkr (0,7 Mkr)
 • Investeringar i immateriella anläggningstillgångar: 6,6 Mkr (0 Mkr)
 • Soliditeten per 2020-09-30: 57 % (54 %)
 • Totalt aktier per 2020-09-30: 30 875 036 (30 875 036), Inga utspädningseffekter förekommer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

InfraCom förvärvade den 31 juli aktierna i HDW Data Sweden AB. Bolaget är baserat i Stockholm och verkar inom IT-outsourcing. 2019 omsatte man 17,0 Mkr med en EBITDA om 3,7 Mkr. Den 31 juli genomfördes även 3 inkråmsförvärv från MobiPlus konkursbo, som beräknas omsätta 15 – 20 Mkr på årsbasis: ”Vikab” – Webbhotell, ”Wavecom” – IT-infrastruktur och ”Retail Solutions” – Integrerade betallösningar. I september fusionerades Cellip AB och Cellip Holding AB in i InfraCom Communications AB. Öretel AB fusionerades även in i InfraCom Managed Services AB i samma period.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

I oktober kommunicerades InfraComs varumärkes-strategi, vilket innebär en renodling av användandet av koncernens namn. Ett syfte är att öka tydligheten mot kund, då ett flertal tjänster kommer att exponeras under samma tak. InfraCom Communications tillhandahåller tjänster såsom telefonioperatör med inriktning på molntelefoni och Microsoft Teams-telefoni. InfraCom Managed Services tillhandahåller tjänster inom IT-drift, datahallar och internetaccesser.

I slutet av oktober 2020 har återigen pandemin tagit fart i Sverige. InfraCom räknar inte med att nettoeffekten av denna påverkar bolaget i större utsträckning.

Göteborg 6 november 2020

 

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under det förlängda verksamhetsåret 2018/19 (18 mån) omsatte InfraCom 294 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 60 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg
VD
031 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström
styrelseordförande
073 920 45 33
oskar@safstrom.biz