Delårsrapport kvartal 1 2024

08.30 CEST / 2024-05-08 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Delårsrapport kvartal 1 2024

FÖRSTA KVARTALET 2024 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning: 199,3 Mkr (106,6), 87 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen är fördelad på affärsområde: Communications 68,0 Mkr (39,0), Managed Services 91,1 Mkr (67,6), Document Solutions 27,4 Mkr (0) och Visual Communication 12,8 Mkr (0)

Rörelseresultatet (EBIT): 24,1 Mkr (22,0)

EBIT-marginal: 12,1 % (20,6)

Resultat före skatt: 39,6 Mkr (21,2)

Resultat efter skatt per aktie före utspädning: 0,98 kr (0,52)

Resultat efter skatt per aktie efter utspädning: 0,97 kr (0,51)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 19,8 Mkr (26,2)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 1,3 Mkr (3,1)

Nettoskuld/EBITDA: x1,29 (x0,00)

Totalt aktier per 2024-03-31 före utspädning: 34 409 781 (32 138 616)

Totalt aktier per 2024-03-31 efter utspädning: 34 957 181 (32 735 516)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
ComCenter i Jönköping AB tillträddes den 8:e januari 2024. En del av köpeskillingen erlades i form av kvittningsemission av 449 370 aktier. Efter emissionen finns totalt 34 409 781 aktier i Bolaget.VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
QSi Sweden AB tillträddes den 2:a april 2024.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: https://infracom.se/investerare/

Göteborg 7 maj 2024

InfraCom Group AB
Styrelse och VD

För eventuella frågor kontakta
Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82