ons, nov 6, 2019 08:30 CET

Delårsrapport kvartal 5 (av 6) 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)

Delårsrapport kvartal 5 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)

FEMTE KVARTALET 2018/19 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättning: 50,0 Mkr (40,4 Mkr), 24 procents tillväxt mot föregående år
 • Försäljningen fördelas på affärsområde kommunikation 35,4 Mkr (31,6 Mkr), IT-drift 13,5 Mkr (7,5 Mkr) och datacenter 1,2 Mkr (1,3 Mkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 11,3 Mkr (8,7 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 23 procent (22 procent)
 • Resultat före skatt: 4,9 Mkr (3,8 Mkr)
 • Resultat per aktie: 0,09 kr (0,08 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: -4,6 Mkr (4,3 Mkr)
 • Investeringar i materiella anläggningstillg: 0,7 Mkr
 • Soliditeten per 2019-09-30: 54 % (45 %)
 • Totalt aktier per 2019-09-30: 30 875 036 (27 201 000)

FÖRSTA FEMTON MÅNADERNA 2018/19 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättning: 239,0 Mkr (171,8 Mkr), 39 procents tillväxt mot föregående år
 • Försäljningen fördelas på affärsområde kommunikation 183,8 Mkr (128,4Mkr), IT-drift 49,1 Mkr (36,8 Mkr) och datacenter 6,1 Mkr (6,6 Mkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 50,0 Mkr (39,3 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 21 procent (23 procent)
 • Resultat före skatt: 21,9 Mkr (21,3 Mkr)
 • Resultat per aktie: 0,43 kr (0,48 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 29,7 Mkr (30,6 Mkr)
 • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 2,0 Mkrr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Den 8 juli 2019 registrerades 1 900 000 aktier från tidigare genomförd spridningsemission.

Den 12 september 2019 verkställdes en fusion mellan Företagstelefoner i Stockholm AB och Weblink IP Phone AB, med syfte att förenkla administrationen i dotterbolagen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

I oktober 2019 blev Bolaget godkänt för handel på ”Spotlight Next” – Spotlight Stock Markets premiumsegment.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på:

https://infracomgroup.se/investerare/

Göteborg 6 november 2019

Bo Kjellberg, Verkställande Direktör

För eventuella frågor kontakta
Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82

Om InfraCom Group AB (publ)InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågr hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 31 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.