fr, dec 07, 2018 16:19 CET

Kompletterande information gällande förvärvet av Öretel

Tillägg till tidigare offentliggjord information gällande förvärvet av Öretel

InfraCom har förvärvat samtliga aktier i Oretel Network AB med org nr 559142-2521 (”Öretel”) under namnändring till Öretel AB.

Fast köpeskilling för aktierna uppgår till 10,6 miljoner kronor och har erlagts genom kontant betalning om 5,6 miljoner kronor och genom två uppskjutna betalningar om vardera 2,5 miljoner kronor som förfaller till betalning efter 2 månader respektive 6 månader. Eget kapital i målbolaget uppgår till cirka 50 tkr och nettokassan per tillträdesdagen är cirka 1,1 miljoner kronor.

I samband med förvärvet av aktierna i Öretel har bolaget förvärvat rörelsen genom en underprisöverlåtelse av inkråmet från First New Media Scandinavia AB med org nr 556587-8245, rörelsen har bedrivits genom bifirman Öretel (”Rörelsen”). Köpeskillingen för Rörelsen uppgår till 0,4 mkr och motsvarar bokfört värde av inventarier, installationer och varulager.

Rörelsen har bedrivits sedan år 2000 och omfattar ca 430 uppkopplade företagskunder samt 200 växeltelefonikunder med avtalsbundna intäkter om cirka 12,5 miljoner kronor på årsbasis. Rörelsen har 4 anställda.

Härutöver finns en villkorad tilläggsköpeskilling som är maximerad till 2 miljoner kronor vilken utgår krona för krona på omsättning överstigande 11,2 miljoner kronor under perioden 1 december 2018 till 30 november 2019 och som förfaller till betalning i januari 2020.

EBITDA i Rörelsen uppskattas på årsbasis till cirka 3 miljoner kronor vilket i så fall skulle innebära att köpeskillingen för aktierna motsvarar en EV/EBITDA multipel om cirka x4.0. InfraCom har erlagt kontant betalning om 5,6 miljoner kronor och har för avsikt att upptaga förvärvsfinansiering genom bank för de två uppskjutna betalningarna.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom ca 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 31 miljoner kronor.

För mer information:
Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz